Silkeborg Fiskeriforening

Ny båd ved Klostermølle

Båden er nu kommet på plads ved Klostermølle i Mossø. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til broholdet bestående af:

Kurt Hansen, Bent Gammelgaard, Ari Armand, Jens Folmer Gydesen, Lars Peter Ølgaard Hansen.

Læs mere om båden ved Klostermølle på bådafdelingens hjemmeside.

Båden ved Klostermølle i Mossø Båden ved Klostermølle i MossøBåden ved Klostermølle i Mossø Båden ved Klostermølle i Mossø

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.


Ny “Andebro”

Ny Andebro

Den nye bro ved Andetorvet.


Pressemeddelse

Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen siger stop og freder havørreden.

Gennem de sidste mange år har frivillige fra lystfiskerforeningerne og myndighederne nedenstrøms Tangeværket lagt masser af timer og ressourcer i, at opretholde en havørredbestand i Gudenåen. Dagligt er der mennesker, der på frivillighedsbasis passer havørredopdrættet i Skibelund. Vandplejeudvalg i de forskellige lystfiskerforeninger fjerner spærringer og laver gydebanker til havørrederne i alle de bække, hvor havørreden kan forventes at ville gyde, men lige lidt hjælper det. Bestanden fortsætter sit fald, og nu siger foreningerne stop. Der må ikke længere hjemtages havørreder fanget på Silkeborg Fiskeriforenings, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings og Randers Sportsfiskerklubs vande i Gudenåen. Langå Sportsfiskerforening ventes at følge trop med samme forbud gældende for grøn Zone. Dette kræver dog godkendelse af forslag på generalforsamlingen sidst i februar.

Forbuddet gælder indtil andet oplyses på hjemmesiderne.

Gennem årene har foreningerne ført statistikker over lystfiskerfangede havørreder samt været i bækkene for at tælle antallet af gydninger. Sideløbende hermed er der elektrofisket i Gudenåen samt lavet bestandsanalyser. Alt dette er gjort for at følge bestandens ve og vel. Desværre har der generelt været nedgang på alle parametre. I 2017 blev der på Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings vand fanget 49 havørreder, hvor der tilbage i 1990´erne blev fanget over 200.

På baggrund af en rapport udarbejdet af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening indeholdende statistikker gående tilbage til 1993 samt mulige forklaringer på tilbagegangen, holdt foreningen sammen med formanden fra Langå Sportsfiskerforening et møde med eksperterne på området fra DTU-AQUA i Silkeborg. Formålet var at finde forklaringer på, hvorfor vi ser denne udvikling. DTU-AQUA kan oplyse, at ud fra størrelsesfordelingen af havørreder, som desværre mangler de store, er de ikke i tvivl om, at her er en bestand i krise.

Strygning af havørred

Billedet viser nogle af de frivillige i gang med arbejdet på Ørredfondens dambrug i Skibelund.

Havørreden er sammen med laksen en yndet sportsfisk som lystfiskere gerne rejser langt efter at kunne fange. Ud over at være en populær fisk sportsfiskermæssigt at fange, er havørreden også en miljøindikator for et vandløbs kvalitet. Et godt vandløb, der minder om vore gydebække har mellem 80-130 ørreder på 100 m2. Vore bække kan ikke tilnærmelsesvis nå disse tal.

Ved at frede havørreden for hjemtagelse håber vi i foreningerne, at dette kan være et bidrag til at få bestanden på fode igen. Vi er godt klar over, at det ikke er fangsten af havørrederne, der er årsag til tilbagegangen, men vi er af den holdning, at alle bidrag til en genetablering skal forsøges. Dette gør det ikke alene. Masser af frivillige i og omkring foreningerne fortsætter arbejdet med at pleje bækkene, opdrætte fisk og holde øje med bestanden også fremadrettet. Vi giver ikke op.

Mvh. formændene fra
Randers Sportsfiskerklub,
Silkeborg Fiskeriforening,
Langå Sportsfiskerforening og
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.


Silkeborg Fiskeriforening har købt nye lokaler

Kære medlemmer.

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen kan fortælle vores medlemmer at foreningen har købt nye, større og bedre lokaler.

Lokalerne er beliggende Nylandsvej 70 i Silkeborg (den tidligere Pinsekirke). De gamle lokaler i Søndergade vil blive sat til salg.

Der er naturligvis lidt arbejde forbundet med overtagelsen. Så vi vil rigtig gerne, hvis du har tid, lyst og evner til at hjælpe til.

Konkret søger vi hjælp til tætning af taget (tagpap, og det haster), flytning af et par døre, maling af vægge både ude og inde, lidt elektrikerarbejde med mere og naturligvis hjælp til flytning fra vores nuværende lokaler i Søndergade.

Har du tid og lyst til at give en hånd med, er du velkommen til at kontakte næstformand Karlo Jespersen på naestformand@silkeborg-fiskeriforening.dk eller på telefon 4018 4791.

Bestyrelsen


Fisketegnsnummer på medlemskortet

Som en ekstra service vil foreningen tilbyde at trykke dit fisketegnsnummer på medlemskortet fra og med 2018.

Det kræver dog, at du selv oplyser dit fisketegnsnummer til foreningen. Det gør du ved at logge på vores selvbetjening og indtaste nummeret i feltet med navnet “Fisketegnsnr”. Ved familiemedlemskab kan man skrive flere fisketegnsnumre i feltet og adskille dem med et komma.

Der er en del, der har været inde på selvbetjeningen og indtastet deres fisketegnsnummer. Desværre er der også en del, der har indtastet deres medlemsnummer til Silkeborg Fiskeriforening i stedet for fisketegnsnummeret. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Det er nummeret til det statslige fisketegn, der skal indtastes i dette felt.

Husk: Det skal gøres inden 1. januar 2018, hvis du skal være sikker på det kommer med på fiskekortet for 2018.


Foreningen søger frivillige

Kære medlem af Silkeborg Fiskeriforening

Foreningen vil i løbet af sommeren forsøge at øge aktiviteterne for foreningens medlemmer.

Det kan være til vandløbspleje og restaurering. Det kan være bygning og vedligeholdelse af broerne ved vores vande. Der er også mulighed for at hjælpe til med opdræt og udsætning af ørred og udsætning af ål. Man forpligtiger sig kun fra gang til gang med mindre man for eksempel ønsker at være en del af det faste vandplejeudvalg eller for eksempel melder sig til Ørredfondens pasningsordning. Hvis du ønsker at melde dig som frivillig i foreningen, kan du sende en mail til formand@silkeborg-fiskeriforening.dk.

For at blive informeret om disse og andre aktiviteter, skal du tilmelde dig til vores nyhedsbrev. Tilmeldingen foregår ved at udfylde formularen, som du finder i højre side.


Fiskeri fra Brosamarbejdets og Hjejleselskabets broer

Det er nu blevet tilladt at fiske fra visse af Brosamarbejdets (SMK) og Hjejleselskabets broer.

Fiskeri fra Brosamarbejdets broer er tilladt i det omfang, der ikke ligger både fortøjret og ved anløb af både skal fiskeriet stoppes. Fiskeri fra broerne skal ligeledes ske under hensyntagen til andre, der ønsker at benytte broerne.

Ved fiskeri fra hjejleselskabets broer, skal der til enhver tid være fri adgang for Hjejleselskabets både ved brohovedet. Fiskeri fra broerne skal ske under hensyntagen til passagerer til og fra Hjejlebådene.

De broer, der er omfattet af de nye regler kan ses under Fiskevand og er markeret med det ikon, der fremgår af signaturforklaringen.

Det er endvidere blevet tilladt at fiske fra visse broanlæg i perioden 1. november til 31. marts på steder, hvor der ikke ligger både fortøjret. Det drejer sig bl.a. om broerne i Indelukket og ved Myrehuset. De broanlæg, der er omfattet af de nye regler kan ses under Fiskevand og er markeret med blåt.


Manglende adresseændring

Kære medlemmer

Vi har fået såvel girokort og medlemskort retur fra Post Nord. Så det kan være grunden til at du ikke har fået hverken girokort eller medlemskort i år. Vi har forsøgt at finde jer på Krak mm men der er en del vi ikke har fundet. Er du en af dem så send venligst en mail til kasseren med jeres medlemsnummer gamle og nye adresse.

Kasserer, Nils Thorup


Nyt Fiskevand – Vejlsø

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere noget nyt fiskevand i 2017. Vi har fået forhandlet en tillægsaftale med Naturstyrelsen om, at vi får fiskevandet i Vejlsø. Fiskeriet bliver kun fra båd og alle former for motor er strengt forbudt, både el og benzin. Så fiskeri fra bredden og vadefiskeri er forbudt. Det er dog tilladt af fiske fra den store bro, som er neden for Aqua. Den er markeret ind på vores kort.

Fiskeriet gælder kun medlemmer af foreningen.

Se endvidere Fiskevand – Vejlsø

Formand, Morten Bech Nielsen


Fangstjournal på hjemmesiden

DTU Aqua har udviklet en online fangstjournal til computer og smarttelefon med det formål at få mere viden om fiskebestandene.

Fangstjournalen fra DTU Aqua er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. Lystfiskere, der anvender Fangstjournalen til at registre fisketure og fangster, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri.

Fangstjournalen er også et tilbud til foreningerne, fordi vi får adgang til vores medlemmers fangster og får gratis udtræk af fangster og fisketure. Brugerne af Fangstjournalen bestemmer selv i hvilket omfang, de ønsker at dele deres fangster med foreningen. Dvs. at man godt kan hjælpe DTU Aqua i deres videnskabelige arbejde uden at afsløre ens fangster og fiskesteder for andre.

På hjemmesiden er der oprettet et nyt menupunkt, der hedder “Fangstjournalen” og her finder man en yderligere beskrivelse af, hvad Fangstjournalen er og hvordan man kommer i gang med at bruge den. Derudover kan man se nogle af de data, der er indrapporteret til Fangstjournalen. Da det endnu er begrænset, hvor mange fangster, der er indrapporteret, vil der på statistiksiderne være en del fiskevande, hvor der ikke er tilstrækkelig data til at vise statistik. Hinge Sø er en af de fiskevande, hvor der er indrapporteret data nok til at kunne vise statistik.

Vi håber at alle vores medlemmer vil anvende Fangstjournalen og derved bidrage til at Silkeborg Fiskeriforening og DTU Aqua får mere viden om fiskeriet i vores fiskevande.


Nye broer ved Gudensø

Nye broer ved Gudensø
De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.


OBS – OBS – OBS

Vi har i år mistet en del ankre ved, at vore medlemmer har glemt at binde ankeret forsvarlig fast i båden.

Så husk det nu, at det er altså nødvendigt, også for at holde båden der hvor man gerne vil fiske.


Fakta og synspunkter omkring Tangeværket af Silkeborg Fiskeriforening

Foreningen har fået dette i Midtjyllands Avis lørdag d. 30 juli for få politikkerne til at slippe Gudenåen fri.

Tangeværket er en af de sidste, men også de største spærringer og det største naturindgreb i Danmarks længste vandløbssystem Gudenåen.

Da Tangeværket blev bygget, blev der etableret et vandreservoir hertil. Der blev givet en tidsbegrænset tilladelse til reservoiret. Herefter kunne reservoiret være blevet tømt igen. Reservoiret er imidlertid siden anlæggelsen blevet en del af det danske landskab og er nok bedre kendt som “Tange Sø”.

Lad os slå det fast fra start: Silkeborg Fiskeriforening ønsker ikke at Tange Sø skal fjernes. Søen er — og skal fortsat være en rekreativ perle i Midtjylland, til glæde og gavn for alle, der ønsker at benytte søen og den omliggende natur. Silkeborg Fiskeriforening ønsker en genopretning af Gudenåens vands frie løb.

Silkeborg Fiskeriforening vil ikke umiddelbart betegne Tangeværkets el-produktion som værende grøn, selvom energiproduktionen har et lavt CO2-bidrag. CO2-bidraget er ikke den eneste faktor, der afgør om en teknologi er miljøvenlig. Parameter som biodiversitet, fiskenes frie vandring samt mulighed for egnede gydepladser har også betydning for den samlede miljøvurdering.

Som vi ser det, har de vigtigste konsekvenser og de langsigtede påvirkninger af indgrebet (spærringen) for 100 år siden været:

  • Mange gydepladser, specielt for laksen er blevet oversvømmet, da de lå der, hvor Tange Sø nu ligger i dag.
  • Øget vandtemperatur nedstrøms Tangeværket.
  • Forskellige fiskearter, som blandt andet kommer helt fra Kattegat, kan kun i meget begrænset omfang komme forbi Tangeværket og op i Gudenåens øvre del. Herved kan åens mange sideløb kun i meget begrænset omfang udnyttes til gydning for de fisk, hvor det er aktuelt og Tangeværket udgør også en effektiv spærring for de fisk, der normalt vandrer tilbage til havet.

Som ved mange andre af datidens naturindgreb var der ikke nok viden om, hvilke konsekvenser disse indgreb ville få. For eksempel, at Gudenåens oprindelige laksestamme ville uddø.

Det er dog muligt at rette op på disse uheldige konsekvenser der er, efter etableringen af Tange Sø.

Dette har de fire borgmestre formodentlig også haft en forventning om, da de bestilte en uvildig ekspert rapport ved DHI. (Dansk Hydraulisk Institut) blandt mange andre undersøgelser.

Derfor undrer og ærgrer det Silkeborg Fiskeriforening, at man politisk ikke vil tage konsekvensen af de anbefalinger som gives i de rapporter og undersøgelser der er lavet omkring Tange Sø.

Desværre ser vi også, at politikere udtaler sig om noget, de ikke har reel viden om. Når en lokalpolitiker påstår at Tange Sø’s vand vil blive til brakvand, hvis der laves et omløbsstryg, så skylder han vel også at forklare hvor de 83 – 584 tons salt der skal til for at gøre Tange Sø til et brakvandsområde skal komme fra. (Brakvand er vand med et typisk saltindhold på mellem 0,5 og 35 promille, altså “tyndt saltvand”) Vi håber og tror på, at denne politiker uheldigvis udtaler sig om noget, han ikke har viden om og at det ikke er et bevidst forsøg på at vildlede borgerne. Derfor dette ønske om en saglig og faglig vurdering af sagen, og ikke tilfældige følelsesudbrud selvom der kan være “stemmer i det”.

Det undrer og ærgrer også Silkeborg Fiskeriforening, at der fortsat føres en skræmmekampagne om nedlæggelse af søen, som den eneste mulighed for en fornuftig naturgenopretning af Gudenåens frie løb. For der er vist kun ganske få af de seriøse aktører i debatten, der i dag ønsker denne løsning. Silkeborg Fiskeriforening arbejder alene for en løsning, der sikrer den frie vandføring, og ønsker ikke Tange Sø nedlagt, selvom enkelte medlemmer kan have denne holdning. Samme holdning er gældende for de fleste andre fiskeriforeninger langs Gudenåen, som vi samarbejder med. Tangeværket kan og skal bevares som museum. Det er en vigtig del af vores kulturarv, og det er sikret ved fredningen af bygningerne og museet.

Der er opstrøms Tangeværket blevet brugt mange ressourcer på naturgenopretninger for at sikre den frie vandpassage ved at fjerne spærringer, og med fantastiske resultater til følge. Ved Vilholt Mølle, ved Vestbirk kraftstation, og med etablering af stryget i Silkeborg, for blot at nævne tre.

Andre naturgenopretningsprojekter har også haft modstand og er blevet dømt både dyre og nytteløse i bedste fald. Bliver vi i lokalområdet kan vi nævne “kunstigt åndedræt” til Hald Sø og naturligvis det store projekt med genopretning af Skjern Å. Tiden har vist, at det rent faktisk har været til gavn for naturen og lokalområdet at gennemføre disse projekter.

Silkeborg Fiskeriforening er af den helt klare overbevisning , at en sikring af vandets frie passage vil give en samfundsmæssig værdi i form af lystfiskerturisme med mere, der er større end Tangeværkets el produktions værdi, men vi erkender, at her er der behov for en bedre analyse. Lad os nu få fakta på bordet.

Silkeborg Fiskeriforening synes, det er ærgerligt, at en løsning trækker ud af lokalpolitiske personlige grunde og ekstra ærgerligt, når argumentationen bygger på ringe viden og fejlagtige påstande. Gudenåens frie løb er ikke kun et anliggende for dem, der er valgt i området omkring Tange, for Gudenåen er vel hele Danmarks Å?

Det handler ikke om enten eller, som fanatikere på begge sider påstår, imens følelsesladet og usaglig “mudderkastning” fortsætter. Vi ønsker at sætte fokus på fakta til glæde for dem, der ønsker en fantastisk Tange Sø, med et rigt og varieret dyreliv, samtidig med, at Gudenåens frie passage sikres til glæde for de vandrende fisk, og for alle de mennesker der har glæde af såvel Tange Sø som Gudenåen.

Silkeborg Fiskeriforening som er Danmarks største fiskeriforening, ønsker Tange Sø bevaret, og ønsker Gudenåens frie løb sikret via et langt omløbstryg forbi Tange Sø.

Silkeborg Fiskeriforening
Ved formand Morten Bech Nielsen


Erhvervsfiskeri på søerne

Kære medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis.

Mener du som lystfisker at have observeret ulovlige fangstredskaber, kan du indberette det til fiskeridirektoratet, jævnfør vores hjemmeside, på https://anmeldelse.naturerhverv.dk.

Uanset hvad medlemmernes personlige holdning er til fiskeri med garn og ruser i ferske vande, skal man respektere andres lovlige ret til dette. Gribes man i selvtægt over for faste redskaber, vil man blive ekskluderet af foreningen.

Er man utilfreds med bestyrelsens arbejde, må man komme til foreningens generalforsamling.

Der kommenteres ikke yderligere om dette fra Silkeborg fiskeriforenings bestyrelse.

På bestyrelsens vegne
Formand Morten B Nielsen


Få vist din placering på kortene

Det er nu muligt at få vist din placering på Google Maps kortene, som vi har under Fiskevand og Bådafdelingen. Læs mere…


Nyt tilbud til Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer

bsflogo_stor
Silkeborg Fiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har lavet en gensidig aftale om lånekort til vores fiskevande.

Det betyder, at du som medlem af Silkeborg Fiskeriforening kan låne et dagkort til BSF’s fiskevand.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have GYLDIGT medlemskort til Silkeborg Fiskeriforening.

Du kan få printet dit medlemskort en af tre dage her i foråret. Det er enten på generalforsamlingen den 22. marts kl 19.00 i Indelukket, eller i foreningens lokaler Søndergade 19B den 30. marts eller tirsdag den 12. april 2016 i tidsrummet fra klokken 18:30 til klokken 20:00

Læs mere om aftalen på siden om Lånekort under “Medlemmer”.