Vedtægter

Vedtægter for Silkeborg Fiskeriforening

§ 1. Foreningens navn, adresse og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Silkeborg Fiskeriforening Silkeborg, til dagligt kaldet Silkeborg  Fiskeriforening. Foreningens adresse og hjemsted skal være i Silkeborg Kommune.

Stk. 2. Fiskeriforeningens formål er, at arbejde for og fremme mulighederne for rekreativt lystfiskeri for Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer.

§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan kun optages personer, der har fast bopæl i Silkeborg eller Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording.

Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskrav. Der skal ansøges skriftligt om dette.

Stk. 2. Børn under 15 år kan fiske uden medlemskab i Silkeborg Fiskeriforenings vande, med de evt. begrænsninger som kan fremgå af foreningens retningslinjer.

Børn under 15 år kan optages som juniormedlemmer med samme adgang til foreningens fiskevand som seniorer.

Typer af medlemskab

Junior
Personligt medlemskab fra 0–18 år. Som junior har man adgang til generalforsamlingen. Hvis man på datoen for afholdelse af generalforsamlingen er fyldt 18 år, er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Juniorer overgår, hvis de er juniormedlemmer ved det fyldte 18. år, uden indskud som seniorer ved næste kontingentopkrævning efter det fyldte 18. år.
 
Senior
Personligt medlemskab fra 18 år og opefter. Som senior er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
 
Familie (flerbrugermedlemskab)
Brugerne er begrænset til tegneren af kortet og dennes ægtefælle/samlever med fælles postadresse samt disses fælles eller sammenbragte børn indtil disse fylder 18 år.

Børn kan ved henvendelse til den medlemsansvarlige blive optaget som senior uden indskud inden for et år efter de er fyldt 18 år. Det er alene det (første) navn, der fremgår af medlemskortet, der har stemmeret og er opstillingsberettiget til generalforsamlingen.
 
Institution (flerbrugermedlemskab)
Brugerne er begrænset til 2 ansatte ved den givne institution samt ca. 10 brugere af institutionen. Institutionen må ikke udnytte medlemskabet kommercielt. Det er alene lederen af institutionen, der har stemmeret og er opstillingsberettiget til generalforsamlingen.
 
Lodsejer (flerbrugermedlemskab)
Et lodsejerkort kan udlånes til venner og familie, men må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse, som for eksempel udlejning af ophold med fiskerettigheder. Det er alene det navn, der fremgår af medlemskortet, der har stemmeret og er opstillingsberettiget til generalforsamlingen.
 
Lodsejer (flerbrugermedlemskab med begrænsning)
Et lodsejerkort med begrænsninger til dele af fiskevandet eller andet. Et begrænset lodsejerkort kan udlånes til venner og familie, men må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse, som for eksempel udlejning af ophold med fiskerettigheder. Det er alene det navn, der fremgår af medlemskortet, der kan deltage i foreningens generalforsamling uden stemmeret.
 
Æresmedlem
Et æresmedlemskab er personligt og kan tildeles personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Medlemmer kan indstille et medlem til æresmedlem ved at fremsende en motiveret begrundelse til bestyrelsen senest den 15. februar. Det er alene bestyrelsen, der tager stilling til tildeling af et æresmedlemskab. Som æresmedlem er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.

Et æresmedlemskab er kontingentfrit og på livstid. Det kan alene fratages et medlem, hvis en samlet bestyrelse beslutter, at et æresmedlem modvirker foreningens interesser.
 
Bådafdelingen
Er et tillægsmedlemskab til ovenstående medlemstyper Alle medlemmer over 15 år kan optages som bådmedlemmer. Juniorer skal dog have en forælder/værges fuldmagt for at blive bådmedlem. Bådmedlemmerne er pligtige til at efterkomme de retningslinjer der gælder for brug af bådene.
 

Stk. 3. Medlemmer, der har opnået folkepension senest 31.12.2019, overgår til kontingent for folkepensionister, og vedbliver med at være medlem under kontingent kategorien pensionist så længe de forbliver medlem af Silkeborg Fiskeriforening.

Efter 01.01.2020 kan ingen medlemmer overgå til kontingent for folkepensionister.

Når der i foreningens medlemsregister ikke længere er registreret nogen aktive pensionister, slettes §2. Stk. 3. fra vedtægterne (redaktionelt).

§ 3. Erhvervsfiskeri, kontrol og sanktioner

Stk. 1. Enhver form for erhvervsfiskeri og videresalg af fisk på og fra foreningens fiskevand er medlemmerne forbudt.

Stk. 2. Medlemmer af foreningen har ret til mod fremvisning af egen legitimation og medlemskort at forlange at se gyldigt bevis på ret til at fiske på foreningens vande. Kan gyldigt bevis ikke fremvises, har medlemmet ret til at bortvise vedkommende.

Stk. 3. Medlemmer af foreningen har pligt til at lade sig kontrollere af foreningens opsynsmænd, og skal øjeblikkeligt følge de anvisninger, disse giver.

Medlemmet kan efterfølgende skriftligt klage til bestyrelsen, som herefter vil vurdere klagen.

Stk. 4. Ved fiskerikontrol kan medlemmer, der ikke kan fremvise gyldigt medlemskort, opkræves et beløb der svarer til et ugekort. Beløbet kan refunderes, hvis der er indbetalt kontingent rettidigt. Til dækning af administrationsudgifter kan kassereren modregne et gebyr, fastsat af bestyrelsen.

Stk. 5. For overtrædelser af foreningens vedtægter, cirkulærer, regler, samt love og regler, der er vedtaget af en offentlig myndighed, kan bestyrelsen give advarsel, og eventuelt foretage anmeldelse til offentlig myndighed, hvis overtrædelsen er sket i forbindelse med fiskeri på foreningens vande.

I grove eller gentagelses tilfælde kan bestyrelsen idømme en tidsbestemt ekskludering.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nægte optagelse eller ekskludere personer, der ved handlinger er eller har været illoyale over for foreningens interesser.

Personer, der er nægtet optagelse eller ekskluderet, er forbudt adgang til fiskeri, ved køb af dag, uge eller årskort.

Stk. 7. Personer, der af bestyrelsen er idømt sanktioner, ekskludering eller nægtes optagelse, har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling, og tale deres sag, hvis de anmoder bestyrelsen herom.

Efter de idømte personers fremlæggelse, forlader de lokalet. Den siddende bestyrelse og generalforsamling drøfter fremlæggelsen og meddeler resultatet af deres beslutning til fremlæggeren per mail.

Generalforsamlingens afgørelse i sagen er herefter gældende.

Stk. 8. Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ekskludering. Ved genindmeldelse efter tidsbestemt eksklusion betales nyt indskud og kontingent.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem foreningens generalforsamlinger.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 18 år på valg tidspunktet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på et bestyrelsesmøde, som afholdes senest 8 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal på samme bestyrelsesmøde udarbejde og godkende forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder.

Der skrives referat fra dette møde. Referatet og forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside, senest 8 dage efter bestyrelsesmødet er afholdt.

Ved omkonstituering benyttes samme regler.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der er 4 medlemmer på valg årligt.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, en på lige år og en på ulige år. Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til at afslutte forpagtningskontrakter om søer og vande ved Silkeborg, og vande der vurderes at have interesse for foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at købe fiskerettigheder med tilhørende arealer. 

Foreningen forpligtes ved køb og salg af fast ejendom, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær til at varetage de daglige forretninger.

Stk. 7. Der skal skrives referat fra bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget orienterer bestyrelsen om sine møder og beslutninger på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 8. Formanden tegner foreningen. Ved formandens fravær er det næstformanden.

Bestyrelsen giver i bestyrelsens forretningsorden, kassereren prokura til at forestå de daglige forretninger.

Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder de nødvendige cirkulærer og regler for driften af foreningen og for udøvelse af lystfiskeri i overensstemmelse med fiskerilovgivningen, hensyn til fiskebestanden, miljøregler og kontraktlige hensyn.

Stk. 11. Bestyrelsen udvælger og indstiller et passende antal fiskeriopsynsmænd og afskediger dem, hvis det findes nødvendigt.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg med personer uden for bestyrelsen til at varetage konkrete opgaver. Disse udvalg har ingen selvstændig økonomisk kompetence. 

Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til, at deltage i udvalgene, med klare afgrænsede økonomiske kompetencer.

Bestyrelsen eller den bestyrelses ansvarlige for et udvalg, er ansvarlig for udarbejdelse af kommissorie i samarbejde med det nedsatte udvalg.

Kommissorier skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest en måned efter udvalget er nedsat.

Stk. 13. Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Hvis formanden ikke er til stede, overgår denne ret til, i prioriteret rækkefølge, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 14. Juniorafdelingen har ret til at udpege en observatør blandt juniormedlemmerne, der kan deltage i bestyrelsesmøderne, uden ansvar og stemmeret.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverst besluttende myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelsen sker mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Indvarsling af generalforsamlingen er lovlig, hvis den er indkaldt på mindst de to følgende måder:

 1. Ved opslag på foreningens hjemmeside.
 2. Ved skriftlig fremsendelse af mail til medlemmer som har registreret deres mailadresser i foreningens database.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle forslag skal være skriftligt motiverede, og forslagsstiller eller mindst én af forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen. Forslag afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte. Forslagene offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Forslag om ændringer af vedtægterne kræver, at et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.

Stk. 5. På generalforsamlingen vælges bilagskontrollanter. Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og én på ulige år.

Der vælges på generalforsamlingen bilagskontrollantsuppleanter. Bilagskontrollantsuppleanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og én på ulige år.

Stk. 6. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 7. Eventuelle vedtægtsændringer skal fremsendes til endelig godkendelse af Silkeborg Kommune sammen med godkendt regnskab umiddelbart efter den nye bestyrelse har konstitueret sig.

Stk. 8. Bestyrelsen kan invitere gæster / pressen. Det oplyses inden generalforsamlingen starter, til dirigenten, om der er gæster eller presse til stede.

§ 6. Forretningsorden for foreningens generalforsamlinger

Stk. 1. Formanden eller i dennes fravær næstformanden, åbner generalforsamlingen, og leder valget af dirigent. Er der flere forslag til dirigent, vælges dirigenten ved håndsoprækning.

Stk. 2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet j.v.f. § 5 stk. 1 – 2. Dirigenten oplyser generalforsamlingen om der er gæster / presse til stede.

Stk. 3. Dirigenten konstaterer, at dagsordenen til generalforsamlingen mindst indeholder de punkter som er angivet i § 5. stk.6., og orienterer om indkomne forslag.

Stk. 4. Dirigenten sætter punkterne på dagsordenen til behandling i den anførte rækkefølge.

Stk. 5. Valg af stemmeudvalg, antal personer efter dirigentens skøn. Dirigenten er formand for stemmeudvalget.

Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges, hvis der inden generalforsamlingen starter, til formanden skriftligt fra medlemmet, er tilkendegivet, at der modtages valg.

Stk. 7. Hvis der bringes flere personer i forslag, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt.

Stk. 8. Hvis der til personvalg bliver foreslået flere, end der skal vælges, sættes alle de foreslåede til skriftlig afstemning samlet. Der skal på stemmesedlen være stemt på det antal personer, der skal vælges, og de der opnår flest stemmer, er valgt.

Stk. 9. Andre forslag skal sættes til skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Stk. 10. Dirigenten skal give de indtegnede ordet i den rækkefølge, de har indtegnet sig. Dirigenten kan dog give ordet uden for talerækken for en kort bemærkning.

Stk.11. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning med de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Formanden og forslagsstillere kan dog afslutningsvis få ordet.

Stk. 12. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. De fremmødte skal rette sig efter dirigentens anvisninger, og kan hvis disse ikke følges, fratages ordet evt. bortvises.

Stk. 13. Hvis et medlem ønsker ordet til forretningsordenen, med angivelse af til hvilket punkt i forretningsordenen ordet ønskes, skal ønsket straks imødekommes.

Stk. 14. Dagsorden, forretningsorden, regnskab og forslag skal være til rådighed for de fremmødte medlemmer.

Stk. 15. Dirigenten kan suspendere generalforsamlingen.

Stk. 16. Der føres referat over generalforsamlingen. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside, senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt.

Referatet skal indeholde en kopi af dagsordenen og fremlagte bilag.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom til formanden.

Generalforsamlingen skal finde sted senest 14 dage efter beslutning eller begæringen er modtaget af formanden, og varsles ved bekendtgørelse j.v.f. § 5. stk. 2. mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.2. Dagsorden for ekstraordinære generalforsamlinger må kun indeholde de punkter, som er angivet for indkaldelsen.

Stk. 3. Der føres referat over ekstraordinære generalforsamlinger. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside, senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamling er afholdt. Referatet skal indeholde en kopi af dagsordenen og fremlagte bilag.

§ 8. Regnskab og kontingent

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Inden 15. februar skal kassereren tilstille foreningens revisor regnskab over det foregående års indtægter og udgifter samt status.

Stk. 2. Kassereren udarbejder retningslinjer for regnskabsførelse, som skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer betaler ved optagelsen, et indskud og et årligt kontingent, der af bestyrelsen reguleres for prisstigninger. Kontingent stigninger herudover fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, og som er godkendt af de kontraktpartnere, hvor dette fremgår af kontrakten.

Stk. 4. Ved manglende rettidig kontingentindbetaling kan der opkræves et administrations gebyr fastsat af bestyrelsen.

Stk. 5. Til turister og ikke medlemmer kan der udstedes dagkort, ugekort eller årskort. Prisen herfor fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som vedtagelse af vedtægtsændringer. Skulle foreningen blive opløst, skal den opløsende generalforsamling drage omsorg for, at foreningens formue kan anvendes til at fremme mulighederne for almennyttigt og rekreativt lystfiskeri i Silkeborg Kommune. Dog skal den del af formuen, der svarer til anlægstilskuddet fra Silkeborg Kommune anvendes til at fremme muligheder til gavn for borgerne i Silkeborg Kommune.

Vedtaget på Silkeborg Fiskeriforenings generalforsamling den 12. marts 2024.