Informatie voor vergunninghouders

Deze pagina bevat belangrijke informatie omtrent regelgeving en viswateren voor vergunninghouders. Lees deze pagina aandachtig door voor aanvang van het vissen.

Dag-, week-, en jaarvergunning voor Silkeborg Fiskeriforening kunnen online worden gekocht bij silkefiskekort.dk.

Inhoud


Waar te vissen

Hier is een overzicht van de wateren die behoren bij de Silkeborg Visvereniging. De vereniging heeft geheel of gedeeltelijk het gebruiksrecht van de wateren. Het is belangrijk dat U bekend bent met de plaatsen waar U mag vissen en waar niet. Dit is aangegeven op de kaarten met kleuren. Deze kleuren geven het type van toegankelijkheid aan voor desbetreffende lokatie. De legenda geeft een overzicht en uitleg van de verschillende gebruikte kleuren.

De meren

De rivieren


Visseizoenen en limieten

De volgende gesloten tijden en minimum lengtes gelden in alle wateren behorende tot de Silkeborg Visvereniging:

Gesloten seizoen
Soort Minimum lengte Start Eind
Zalm 400 mm Nov 16 Feb 28 (29)
Zee & meer forel 400 mm Nov 16 Feb 28 (29)
Bruine forel 300 mm Nov 16 Feb 28 (29)
Regenboog forel Geen minimum Gehele jaar geopend
Europese witvis & kleine marene 360 mm Nov 1 Jan 31
Vlagzalm Gehele jaar gesloten
Houting Gehele jaar gesloten
Snoekbaars 500 mm Mei 1 Mei 31
Snoek 600 mm Mar 15 Apr 30
Paling 450 mm Gehele jaar geopend
Rivierkreeft (vrouwtje) 90 mm Oct 1 Jul 31
Rivierkreeft (mannetje) 90 mm Oct 1 Mar 31

Visvergunning

De vergunning kan online worden gekocht bij fisketegn.dk.


Regels voor het vissen

Het visregelement met betrekking op het vissen in de wateren behorende tot de Silkeborg Visvereniging volgens artikel § 3 sectie 10.

Het bestuur van Silkeborg Visserij Vereniging draagt zorg voor de voorbereiding van de nodige circulaires en regels voor de goede werking van de vereniging en de uitoefening van de visserij in overeenstemming met de Wet op de visserij, met betrekking tot de visbestanden, milieuregels en contractuele voorwaarden.

De volgende regels voor sportvissen gelden vanaf 1 Maart 2015

 1. Leden en houders van een dag-, week-, en jaarvergunning mogen alleen sportvissen beoefenen, hetgeen inhoudt vissen met een hengel en/of lijn, “kolpning” (een speciale hengel welke in Jutland wordt gebruikt), spinvissen, kunstaasvissen, trollen, en andere herkenbare visactiviteiten, met of zonder een hengel.

  Het bestuur van de Silkeborg Visvereniging beslist wat onder sportvissen wordt verstaan op het moment dat daar twijfel over is.

  Alle andere manieren van vissen waarbij gebruik wordt gemaakt van netten, drijvers, lange lijnen of wat daarmee overeenkomt zijn strikt verboden.

  Het is niet toegestaan enig visgerei onbeheerd achter te laten tijdens het vissen.

 2. Per dag mag een maximum aantal van 3 snoekbaarzen, rivier-, meer-, zeeforel of zalm worden gevangen.

  Voorvoederen is verboden in de wateren van de Silkeborg visvereniging.

  Vissen met meerdere hengels mag niet leiden tot het hinderen van de vismogelijkheden van anderen (bijvoorbeeld, vissen met meerdere hengels verspreid over een groot gebied waardoor anderen niet meer kunnen vissen).

  Dag, week of seizoenskaarten geven alleen recht op het vissen in wateren welke niet gereserveerd zijn voor leden.

  Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vissen zonder vergunning, behalve in Skygge Å, Funder Å and Karup Å welke gereserveerd zijn voor leden.

  Verboden te vissen vanaf Langebro en binnen 50 meter van legaal geplaatst commercieel visgerei, vistrappen of stroomversnellingen.

  Er zijn speciale regels van toepassing op de stroomversnellingen bij de Silkeborg Papierfabriek. Er zijn in het gebied informatieborden geplaatst. Voor meer informatie over gebieden waar vissen is toegestaan kijk op silkeborg-fiskeriforening.dk.

  Het is voor leden en vergunninghouders verboden om deel te nemen aan viswedstrijden welke niet zijn toegestaan door de Silkeborg Visvereniging.

 3. Boten: Regels voor het vissen vanuit een boot in de Gudenå moeten nageleefd worden. Bijvoorbeeld alle motorboten moeten een vergunningsnummer of een gast nummer (zie sejladspaagudenaaen.dk). Echter, de speciale regels voor de wateren bij Ry Nørskov Gods moeten nageleefd worden.

  Motorboten (inclusief electrisch aangedreven boten) zijn verboden in Uglsø, Ørnsø, Tranevig, Pøtsø, Lillesø (Sortsø) en Lyngsø. Echter boten met een electrische motor is toegestaan in Thorsø.

  Het is strikt verboden enige vorm van vaartuigen mee te nemen in Slåensø. Dit geldt ook voor opblaasbare vaartuigen.

 4. Parkeren en toegang auto: Toegang met voertuigen en/of parkeren op Trækstien en in de weilanden naast de Gudenå tot de Kongensbro is ten strengste verboden. Vissen vanuit motorboten ( inclusief elektrisch aangedreven boten) in de Gudenå is verboden tussen Ringvejsbroen (de ringweg brug) in Silkeborg en de Kongensbro.

  Kampvuren maken aan of langs wateren van de vereniging is strikt verboden, behalve aan de speciaal daarvoor aangelegde vuurplaatsen van de Danish Forest en Nature Agency (Naturstvrelsen). Van iedereen die buiten deze goedgekeurde plaatsen een kampvuur maakt zal de vergunning onmiddelijk in beslag worden genomen, het gebied zal onmiddelijk verlaten moeten worden, er vindt uitsluiting plaats van de vereniging en er wordt aangifte gedaan bij de politie.

  Honden zijn niet toegestaan in gehuurde gebieden van de vereniging, tenzij met borden is aangegeven dat publieke toegang is toegestaan voor honden.

  Skygge Å (alleen voor leden):
  Alle auto’s zijn ten strengste verboden voor het rijden op de de weg van de boom onder “Jacob Jensens gård” en naar Skygge Å. Maak gebruik van de parkeerplaats.

  U dient de grenzen van de viswateren aangegeven op de kaarten te respecteren, evenals de borden naast de beken of rivieren.

  U dient het eigendom en privéleven van de eigenaren van onroerend goed te respecteren, inclusief ieder ”verboden toegang” (adgang forbudt) bord of andere aanwijzingen op borden. Vallen, netten, hekken, grassen of gewassen mogen niet worden beschadigd.

 5. Speciale regels voor de wateren in de nabijheid van Ry Nørskov Manor:
  1. De sluis stroomopwaarts bij Ry Mølle (Rodelundvej in Ry towards Mossø): Vissen is alleen toegestaan vanaf zonsopgang ( en niet voor 06:00 in de morgen) tot zonsondergang.
  2. De sluis stroomafwaarts: Vissen is toegestaan gedurende de gehele dag en nacht, maar in de nacht alleen toegestaan vanuit een boot (vanaf zonsondergang tot 06:00 uur in de ochtend).
  3. Aanmeren gedurende de nacht is strikt verboden.
  4. Toegang tot privé eigendommen gelegen aan meren en rivieren is niet toegestaan. Boten mogen niet aanmeren bij privé eigendommen. Alle palingen gevangen stroomopwaarts bij Ry Mølle, Ry Møllesø en Gudensø moeten onmiddelijk teruggezet worden ongeacht of ze geacht worden dit te overleven.
  5. Kampvuren zijn strikt verboden in gebieden grenzend aan wateren bij Ry Nørskov, en zal resulteren in het in beslag nemen van de vergunning van de overtreder, verwijdering uit het gebied, uitsluiting van de vereniging en aangifte bij de politie.
  6. Er mag alleen gevist worden op soorten die vallen onder de Deense Zoetwatervissen wet vallen.
  7. Alle visactiviteiten die plaatsvinden in verenigingswater nabij Julsø dient te geschieden vanuit een boot, echter het is ook toegestaan vanaf de oever nabij Ry Nørskov (de oostkant van Julsø). De regels voor toegang tot het bos bij Ry Nørskov moeten nageleefd worden (toegang tot het bos is alleen toegestaan van 06:00’s ochtends zonsopkomst tot zonsondergang).

 6. Silkeborg Visvereniging beschikt over een aantal Vis ambtenaren en een patrouilleboot op de meren. Iedere persoon die vist in de wateren van de Silkeborg Visvereniging moet zich houden aan alle aanwijzingen gegeven door de Vis amtenaar / viscontroleur en gegeven aanwijzingen moeten uitgevoerd worden.

  Sportvissers welke vissen in wateren van de Silkeborg Visvereniging, moet in bezit zijn van een geldige visvergunning van de Silkeborg Visvereniging en een landelijke vergunning. Kijk voor de regels geldend voor een vergunning op fisketegn.dk.

  Als U gaat vissen dient U de vergunning van de Silkeborg Visvereniging en de landelijke vergunning beiden bij U te hebben. Beide vergunningen en een geldig ID moeten bij het eerste verzoek van de Vis ambtenaar / viscontroleur getoond worden.

  Ieder lid van de Silkeborg Visvereniging is gerechtigd de geldigheid te controleren van uw vergunning, nadat zij hun lidmaatschapskaart hebben getoond.

  Controleer voor aanvang van het vissen met anderen of zij beide vergunningen en een geldig ID bij zich hebben.

 7. Indien U van mening bent dat de regels opgesteld door het bestuur zijn overtreden kunt U een klacht indienen bij het bestuur. Echter alleen overtredingen welke binnen de geldigheid van uw vergunning hebben plaatsgevonden worden in behandeling genomen.

  Alle klachten moeten schriftelijk en onderbouwd, onder vermelding van tijd, plaats en naam van de persoon of personen worden aangeleverd. Bij voorkeur ook voorzien van getuigen of foto’s.

  Indien U wenst dat de klacht in behandeling wordt genomen moet U uw naam en adres vermelden. De klacht moet binnen 3 dagen na het incident ontvangen zijn door het bestuur. Het bestuur zal, indien noodzakelijk, additionele informatie opvragen bij de betrokken partijen, en daarna een beslissing nemen.

 8. Het bestuur kan boetes opleggen, vergunningen in beslag nemen of leden uitsluiten van de vereniging vanwege het overtreden van deze instructies. Lidmaatschapskaarten en dag-, week- of jaarkaarten geven de houder het recht te vissen in de wateren welke te zien zijn op silkeborg-fiskeriforening.dk. De vergunning is strikt persoonlijk en moet altijd worden meegenomen tijdens het vissen.

Het bestuur van de Silkeborg Visvereniging 1 maart 2015


Regelgeving Boten

Let op, onderstaande regels zijn belangrijk:

 • Motorboten (inclusief electrisch aangedreven boten) op Gudenåen en de meren moeten voorzien zijn van een geldig registratienummer. Het nummer is te verkrijgen op Gudenaakomiteens website. Het registratienummer wordt alleen gebruikt voor identificatie van boten.
 • Tijdens het vissen vanuit een motorboot moet deze boot voorzien zijn van een geldig registratienummer. Het niet opvolgen van deze regel kan leiden tot in beslagname van de vergunning van de overtreder.
 • Snelheidslimieten: De hoogst toegestane snelheid is 8 knopen en in verschillende gebieden is de snelheidslimiet teruggebracht tot 3 of 5 knopen. Let op de desbetreffende borden.
 • Botenlimiet: Borresø en Julsø bevatten verschillende beschermde gebieden voor vogels, hier is varen verboden of varen met behulp van een motor verboden. Let hiervoor op de desbetreffende borden. Motorisch aangedreven boten zijn niet toegestaan op kleinere meren zoals: Almindsø, Ørnsø, Slåensø etc. (in de meeste meren geldt dit ook voor electrisch aangedreven motorboten)

Voor meer informatie kijk op Gudenaakomiteens website.