For bestyrelsesmøder

Forretningsorden for bestyrelsen af
Silkeborg Fiskeriforening

Konstituering og arbejdsfordeling

Bestyrelsen afholder konstituerende møde j.v.f. foreningens vedtægter § 3. stk. 2. Det bestyrelsesmedlem, der har højeste anciennitet i bestyrelsen leder mødet.

Der aftales arbejdsfordelingen mellem bestyrelsens medlemmer / suppleanter på opgaver som er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen nedsætter udvalg j.v.f. foreningens vedtægter § 3. stk.12.og udarbejder efterfølgende eventuelt kommissorier for nedsatte udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætter udvalg j.v.f. foreningens vedtægter § 3. stk.12. Hvis der kan findes medlemmer, der vil deltage nedsættes derfor i 2021 følgende udvalg:

 1. Fiskevand
 2. Juniorudvalg
 3. Vand- og fiskepleje udvalg
 4. Båd- og broudvalg
 5. Lokaleudvalg
 6. Konkurrenceudvalg
 7. Kontraktudvalg
 8. Aktivitetsudvalg
 9. Medieudvalg
 10. Seniorudvalg

På det konstituerende bestyrelsesmøde udpeger bestyrelsen af sin midte en kontaktperson til hvert af foreningens stående udvalg. Kontaktpersonen skal fungere som bindeled mellem udvalg og bestyrelsen.

Nedsættes et nyt udvalg, er det bestyrelsesmedlem, der er udpeget som kontaktperson for udvalget, ansvarlig for at der senest 4 uger efter vælges en formand og næstformand for udvalget blandt udvalgets medlemmer over 18 år. Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde senest 3 uger efter udvalget har konstitueret sig.

Kommissoriet gennemgås og godkendes herefter på førstkommende bestyrelsesmøde.

Repræsentation

Foreningens formand eller næstformand repræsenterer foreningen overfor relevante organisationer, myndigheder og pressen.

Prokura

Kassereren meddeles nødvendig prokura til at forestå de daglige forretninger i henhold til vedtægternes § 8. stk. 2. i henhold til de af bestyrelsen godkendte retningslinjer for regnskabsførelse og nødvendige kompetencer hertil.

Bestyrelsens mødevirksomhed

Bestyrelsen fastlægger på bestyrelsesmøderne datoer, så der efter et bestyrelses møde er planlagt 3 møder frem. Fastlagte møder kan aflyses hvis der er enighed herom.

Formanden, eller et flertal i bestyrelsen kan beslutte, at der skal indkaldes til ekstraordinært møde. Ønskes dette sørger sekretæren for udsendelse af dagsorden med et varsel på mindst 7 dage fra mødet er begæret. Hvis der er enstemmigt enighed kan varslet være mindre.

Udsendelse af dagsorden

Til alle ordinære bestyrelsesmøder, udsendes en dagsorden senest 1 uge før mødet.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter. Herudover kan et hvert medlem anmode sekretæren om at få punkter på dagsordenen.

 1. Godkendelse og underskrivelse af forrige referat
 2. Godkendelse af dagsorden for mødet
 3. Opfølgning på beslutninger
 4. Siden sidst, v/ F.U.
 5. Meddelelser fra formanden
 6. Orientering / status på økonomi fra kassereren
 7. Siden sidst ved bestyrelsen
 8. Nedsatte udvalg og orientering herfra
 9. Medlemsaktiviteter
 10. Fastsættelse af bestyrelsesmøder
 11. Eventuelt

Beslutningsdygtighed og afstemning

Formanden eller næstformanden leder bestyrelsesmøderne.

Møderne er beslutningsdygtige, når et flertal er til stede.

Ved afstemninger afgøres en sag ved almindelig stemmeflertal.

Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

I personsager kan et bestyrelsesmedlem altid kræve skriftlig afstemning.

Referater

Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne. Referater skal indeholde orienteringer, konklusioner og vedtagne beslutninger. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et særstandpunkt ført til referat, skal dette imødekommes, uanset flertallets beslutning.

Referater skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage efter et møde er afholdt.

Ændring i forretningsordenen

Forretningsordenen er derefter gældende det nye forenings år. Ændringer i et forenings år, kræver fuld enighed.


Vedtaget af Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse mandag den 12. marts 2024.