Information til kortkøbere

Denne side indeholder vigtig information om regler og fiskevand til kortkøbere og bør derfor læses grundigt inden fiskeriet påbegyndes.

Dag-, uge- eller årskort til Silkeborg Fiskeriforening kan købes online på silkefiskekort.dk.

Indhold


Fiskevand

Her finder du en oversigt over de fiskevande, som Silkeborg Fiskeriforening helt er delvist råder over. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke steder du må fiske og hvor du ikke må. På kortene er det med farver angivet, hvilken type adgang, der er til et givet sted. De forskellige farvers betydning fremgår af denne signaturforklaring.

Søerne

Åerne


Fredningstider & mindstemål

Følgende fredningstider og mindstemål er gældende i alle Silkeborg Fiskeriforenings vande:

Fredningstid
Art Mindstemål Start Slut
Laks 400 mm (ferskvand) 16. nov 28. (29.) feb
Hav- og søørred 400 mm 16. nov1 28. (29.) feb1
Bækørred 300 mm 16. nov 28. (29.) feb
Regnbueørred Intet mindstemål Ingen fredningstid
Helt og heltling 360 mm 1. nov 31. jan
Stalling Totalfredet
Snæbel Totalfredet
Sandart 500 mm 1. maj 31. maj
Gedde 600 mm2 15. mar 30. apr
Ål 450 mm Ingen fredningstid
Flodkrebs (hun) 90 mm 1. okt 31. jul
Flodkrebs (han) 90 mm 1. okt 31. mar
Signalkrebs Intet mindstemål Ingen fredningstid

Bemærk

1Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen er blevet enige om, at frede havørreder i Gudenåen hele året.

2Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse anbefaler, at gedder over 80 cm genudsættes.


Fisketegn

Fisketegnet kan købes online på fisketegn.dk.


Regler for fiskeri

Regler for lystfiskeri på Silkeborg Fiskeriforenings vande i henhold til vedtægternes § 3. stk.10.

Bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening udarbejder de nødvendige cirkulærer og regler for driften af foreningen og for udøvelse af lystfiskeri i overensstemmelse med fiskerilovgivningen, hensyn til fiskebestanden, miljøregler og kontraktlige hensyn.

Følgende regler for lystfiskeri er derfor gældende fra 10. oktober 2023

 1. Medlemskab og fiskekort (dag-, uge- eller årskort) giver kun adgang til lystfiskeri. Ved lystfiskeri forståes: medning, kolpning, dypning, spinning, blinkning og andet almindeligt anerkendt fiskeri med eller uden stang.

  I tvivlstilfælde afgør Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse, hvad der forstås ved lystfiskeri.

  Alt andet fiskeri med garn, flydere, brikker, åleliner eller lignende er strengt forbudt.

  Ingen fiskeredskaber må forlades under fiskeriet.

 2. Der må maksimalt fanges 3 sandarter, bæk- sø- havørreder eller laks pr. dag.

  Forfodring er forbudt på Silkeborg Fiskeriforenings vande.

  Fiskeri med agnfisk, levende såvel som døde, er kun tilladt, hvis agnfiskene er fanget i det pågældende vand. Det er under alle omstændigheder forbudt at anvende ørreder uanset art.

  Fiskeri med flere stænger må ikke udelukke eller vanskeliggøre andres muligheder for fiskeri. (For eksempel ved at fiske med flere stænger over et større areal og derved forhindre andre i at fiske).

  Dag-, uge- eller årskort giver kun ret til at fiske i de vande, der ikke er forbeholdt medlemmer.

  Børn under 15 år må fiske uden fiskekort undtagen Skygge Å, Funder Å og Karup Å, hvortil der kræves medlemskab.

  Alt fiskeri fra Langebro samt inden for en afstand af 50 meter fra lovligt anbragte erhvervsfiskeredskaber, fisketrapper og stryg er forbudt.

  Særlige regler gælder ved stryget ved Silkeborg Papirfabrik. I området er der opsat skilte med information for området. Se også på silkeborg-fiskeriforening.dk, hvor der ikke må fiskes.

  Det er ikke tilladt at fiske nærmere end 100 meter fra de afmærkede robaner i Silkeborg Langsø, når disse benyttes til træning eller konkurrencer. Krydsning af banerne må kun ske, når det ikke er til gene for trænende fartøjer og evt. ledsagerbåde. Robanerne må under ingen omstændigheder krydses under konkurrencer.

  Det er ikke tilladt for medlemmer og kortkøbere at fiske på Silkeborg Fiskeriforenings vande i forbindelse med deltagelse i fiskekonkurrencer, der ikke afholdes, eller der er givet tilladelse til, af Silkeborg Fiskeriforening.

 3. Sejlads:
  Fiskeri fra båd i Gudenå systemet er kun tilladt efter reglerne i Gudenå regulativet. F.eks. skal alle motorbåde have et registreringsnummer eller et gæstenummer (se sejladspaagudenaaen.dk). Dog skal de særlige regler for fiskevandet ved Ry Nørskov Gods overholdes.

  Fiskeri fra båd med motor (gælder også el-motor) er forbudt i Ellesø, Uglsø, Ørnsø, Tranevig, Pøtsø, Lillesø (Sortsø) og Lyngsø. Sejlads med el-motor er tilladt i Thorsø.

  Det er strengt forbudt at medbringe nogen form for båd i Slåensø. Gælder også flyderinge.

 4. Færdsel på land:
  Al færdsel med og parkering af motorkøretøjer på Trækstien og i engene langs Gudenåen til Kongensbro er strengt forbudt. Det er også forbudt at fiske fra båd med motor (gælder også el-motor) i Gudenåen fra Ringvejsbroen i Silkeborg til Kongensbro.

  Båltænding langs foreningens fiskevande er strengt forbudt. Dog tilladt på de af Naturstyrelsen indrettede bålpladser. Båltænding uden for disse godkendte pladser vil medføre øjeblikkelig inddragelse af fiskekort, bortvisning, ekskludering af foreningen samt politianmeldelse.

  Hunde må ikke medtages på foreningens lejede arealer. Dog undtaget, hvor der ved skiltning er offentlig adgang til at medbringe hund.

  Skygge Å (kun medlemmer):
  Al motorkørsel på vejen fra bommen nedenfor “Jacob Jensens gård” og ned til Skygge Å er strengt forbudt. Parkeringspladsen skal benyttes.

  Du skal respektere de opmærkninger, der er i kort over fiskevande samt skilte, der er opsat ved vandløb og søer.

  Der skal vises hensyn og respekt for lodsejernes privatliv og disses ejendele, herunder skiltning og afvisere med adgang forbudt. Ruser, garn, hegn, græs og afgrøder af enhver art må ikke beskadiges.

 5. Særlige regler for fiskevandet ved Ry Nørskov Gods.
  1. Opstrøms slusen ved Ry mølle (Rodelundvej i Ry op mod Mossø). Kun tilladt fra solopgang (og ikke før kl.06.00) til solnedgang.
  2. Nedstrøms Slusen: hele døgnet. Om natten (fra solnedgang til kl.06.00) dog kun fra båd.
  3. Landgang om natten strengt forbudt.
  4. Færdsel på private områder langs søer og å er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at fortøjre eller gå i land på private områder. Ål fanget opstrøms Ry Mølle, Ry Møllesø og Gudensø skal straks genudsættes, uanset om de kan leve.
  5. Båltænding langs fiskevandet ved Ry Nørskov er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig inddragelse af fiskekort, bortvisning, ekskludering af foreningen samt politianmeldelse.
  6. Der må kun fiskes efter fiskearter, der er omfattet af Ferskvandsfiskeriloven.
  7. Al fiskeri på foreningens vand i Julsø må kun finde sted fra båd, dog tilladt fra bredden ved Ry Nørskov (den østlige ende af Julsø) Reglerne for færdsel i skoven ved Ry Nørskov skal overholdes (færdsel i skoven kun tilladt fra kl. 06.00 solopgang til solnedgang).


 6. Silkeborg Fiskeriforening har en række fiskeriopsynsmænd samt en patruljebåd på søerne. Enhver, der fisker på Silkeborg Fiskeriforenings vande, skal øjeblikkeligt efterkomme og rette sig efter, fiskeriopsynsmænds/ fiskerikontrollens anvisninger.

  Lystfiskere, der fisker på Silkeborg Fiskeriforenings vande, skal være i besiddelse af gyldigt fiskekort til foreningen og Statens fisketegn. Der henvises til gældende regler for fisketegn på fisketegn.dk.

  Begge kort og ID skal bæres under fiskeriet og skal fremvises på forlangende af foreningens opsynsmænd /fiskerikontrollen.

  Ethvert medlem af Silkeborg fiskeriforening har ret til at se gyldigt fiskekort til foreningens vande mod forevisning af eget medlemskort.

  Inden du påbegynder en fisketur med andre, henstilles det, at du spørger om fiskekort, fisketegn og ID er med.

 7. Har du et gyldigt medlemskort eller fiskekort, er du berettiget til at klage til bestyrelsen, hvis du mener, de af bestyrelsen fastsatte regler for fiskeri ikke overholdes, dog kun overtrædelser inden for den periode dit fiskekort er/var gyldigt.

  Enhver klage skal være skriftlig og begrundet, med angivelse af tid, sted og navn på person / personer der klages over. Gerne med vidner eller billeddokumentation.

  Personer, der ønsker en klage behandlet, skal altid oplyse eget navn og adresse. Klage skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage efter hændelsen. Bestyrelsen vil om nødvendigt søge yderligere oplysninger ved de berørte parter, og derefter afgøre klagen.

 8. For overtrædelse af denne vejledning / instruks kan bestyrelsen idømme bøde, inddrage fiskekort og ekskludere medlemmer af foreningen. Medlemskab, dag-, uge- og årskort giver ret til at fiske på det vand, som fremgår af kortene på silkeborg-fiskeriforening.dk. Fiskekortene er personlige og skal altid medbringes under udøvelse af fiskeri.

N.B. Du har selv ansvaret for at søge ændringer og opdateringer af reglerne på silkeborg-fiskeriforening.dk før du påbegynder fiskeri.

Bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening den 10. december 2019


Regler for sejlads

Især følgende regler er vigtige:

 • Alle motorbåde (også dem med el-motor), der sejler på Gudenåen og søerne, skal være forsynet med et gyldigt registreringsnummer. Nummeret fås på Gudenaakomiteens hjemmeside. Registreringsnummeret bruges kun til identifikation af bådene.
 • Ved fiskeri fra motordrevet båd, skal båden have lovligt registreret nummer. Ved overtrædelse kan fiskekortet inddrages.
 • Begrænset hastighed: Højest tilladte hastighed er 8 knob og i flere områder gælder begrænsninger ned til 3 eller 5 knob. Se skiltene.
 • Begrænset sejlads: Borresø og Julsø omfatter flere fuglebeskyttelsesområder, hvor sejlads er forbudt eller sejlads med motor er forbudt. Se skiltene. I de mindre søer, som Almindsø, Ørnsø, Slåensø m.fl. er sejlads med motor slet ikke tilladt (gælder de fleste steder også el-motor).

Se mere på Gudenaakomiteens hjemmeside, hvor der redegøres for alle detaljer.