Mandat

Afdelingens formål er at sikre medlemmerne adgang til lystfiskeri fra båd i Silkeborg søerne ved at holde et antal både, som må benyttes af foreningens medlemmer efter nærmere fastsatte regler.

Brug af bådene er helt på eget ansvar, Silkeborg Fiskeriforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene. Det er op til den enkelte bruger af bådene, at sørge for, der er redningsveste med i båden, som loven foreskriver.

Silkeborg Fiskeriforenings (S.F.S.s) bådudvalg

 1. S.F.S.s bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem til båd udvalget. Denne er ansvarlig over for Silkeborg Fiskeriforening og refererer til dennes bestyrelse, og har kompetence ud fra det mandat, der er givet vedkommende.

  Bestyrelsesmedlemmet er ansvarlig for at registrere de medlemmer, der ønsker at deltage i båd udvalgets arbejde.Foreningens bestyrelse fastlægger et årligt budget for udvalget, efter indstilling fra kassereren.

Båd udvalgets sammensætning

 1. Medlemmer af S.F.S., der har meldt sig til at deltage i arbejdet med drift og vedligeholdelse af bådene, udgør S.F.S.s båd udvalg.Disse har alle møderet til udvalgsmøderne. Blandt og af udvalgets medlemmer vælges 2 repræsentanter til, sammen med det af S.F.S.s udpegede medlem, at være den formelle ledelse af udvalget.

  De to medlemmer, valgt af udvalget, vælges for en toårig periode og er skiftevis på valg hvert andet år. Udvalget konstituerer sig selv med valg af formand blandt de to valgte. Valgene skal finde sted senest 14 dage efter S.F.S.s årlige ordinære generalforsamling. Ved frafald supplerer udvalget sig selv ved førstkommende møde, efter frafaldet er indtruffet.

Udvalgets opgaver og kompetencer

 1. Båd udvalget fordeler selv ansvaret for arbejdsopgaver, herunder ansvaret for aftaler med øvrige, der har meldt sig til arbejdet med bådene.

 2. Formanden for udvalget har ansvaret for planlægning og indkaldelse til arbejdet.

 3. Udvalget indstiller til bestyrelsen, hvor mange både og hvor disse skal ligge under iagttagelse af kontraktlige forhold.

 4. Udvalget sørger for, at der foretages mindst ét årligt eftersyn på både og fortøjninger. Der udfærdiges rapport om bådenes tilstand og brug.

 5. Udvalget drager omsorg for nødvendige reparationer af fortøjninger, vedligeholdelse af bådene og opbevaring af både i vinterhalvåret.

  Bestyrelsen beslutter udskiftning af både og indkøb af nye, samt salg af gamle både efter indstilling fra udvalget.

 6. Udvalget indkøber det nødvendige udstyr og materiale til vedligeholdelse af både og fortøjninger under iagttagelse af budgettet hertil.

 7. Udvalget udarbejder og indstiller til bestyrelsen regler for benyttelse af bådene, herunder booking og aftale om dette.

 8. Udvalget beslutter hvilke både der kan benyttes hele året, og beskriver regler herfor, og beslutter hvilke både der skal hjemtages i vinterhalvåret.

  Samt sørger for, at bådene er registeret i overensstemmelse med Gudenå regulativet.

 9. Udvalget kan indstille medlemmer til kontingentfrihed for at påtage sig driftsopgaven med en båd. Eller indstille, at der betales for vedligeholdelsen, hvis der ikke er nogen, der påtager sig opgaven frivilligt.

 10. Kørsel, hvor formålet alene er opgaver, der er omfattet af arbejde med både eller fortøjninger, afregnes med statens takst sats A.

Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse d. 9 juni 2012