Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Tunprojektet fik royalt besøg af H.K.H. Kronprins Frederik

25. september 2023
Blåfinnet tun
Tunmærkningen har igen haft besøg af H.K.H. Kronprins Frederik, som i går kom og hjalp med mærkningen og fik lejlighed til at høre om resultaterne fra netop den tun, han selv var med til at mærke ved besøget i projektet i august 2021.

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

21. september 2023
Foto af Mikael van Deurs
Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige fiskere gennem 20 år har overvåget, hvordan det står til med fiskene i vores fjorde og kystnære farvande.

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

31. august 2023
Brakvandsgedde
Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Anbefalingerne er udarbejdet af myndigheder, sportsfiskere og forskere i fællesskab.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

21. august 2023
Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Tusindvis af kilometer vandløb stadig uden faunapassage

10. august 2023
Opstemningen ved Rind Å, som er et tilløb til Skjern Å. Spærringen skal fjernes i den nye Vandplansperiode som er 2021-2027.
Der er stadig mere end 3.500 fysiske spærringer i vandløbene i Danmark, som hindrer fri faunapassage og dermed succesfuld genoprettelse af blandt andet naturlige fiskebestande.

Pas godt på laksen i Ribe Å – den skal nu klare sig uden støtteudsætninger

26. juni 2023
Flads Å har på denne strækning de naturlige gyde- og opvækstområder bevaret
Fra og med 2023 bliver der ikke længere udsat opdrættede laks i Ribe Å-systemet. Ribe Å er således nu det andet vandsystem i Danmark, hvor den naturlige produktion af laks er på et niveau, hvor det mangeårige program for udsætninger af ½-års laks kan ophøre.

Fiskene er skrubbet af i de østjyske fjorde

26. juni 2023
Skrubbe. Foto: Claus Hellerøe
En gruppe fritidsfiskere og undervandsjægere fiskede efter skrubber ved Juelsminde og i Horsens og Vejle Fjord, men fangede kun meget få fisk. 

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

23. juni 2023
Havørred. Foto: Kristi Källo
Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Ph.d.-forsvar om den genetiske struktur hos limfjordsøsters

23. juni 2023
Hands helding flat oyster. Photo: DTU Aqua
Den 4. juli 2023 forsvarer Homère J. Alves Monteiro sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller på DTU i Silkeborg.

Havørreder vender tilbage til åen på samme tid år efter år

20. juni 2023
Havørred på gydevandring i vandløb
Ny forskning viser, at flergangsgydende havørreder vandrer ind og ud af vandløbene på samme tid hvert år. Voksne havørreder afvejer vækst og overlevelse i forbindelse med opholdet i havet, hvilket afspejles i deres valg af livshistorie.

I sommeren 2023 bliver der udsat 1.682.000 små ål i fersk- og saltvand

20. juni 2023
Udsætning af sætteål
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Så langt så godt: Fiskeplejens pighvarrestrygninger i 2023 er i gang

16. juni 2023
Strygning af pighvarre. Foto: Gershøj Fritidsfiskere.
For sjette år i træk bliver kønsmodne pighvarrer strøget lokalt, som en del af Fiskeplejens bestandsophjælpning af marine fisk.  

Småtorsk er gode til at sprede sig til forskellige danske farvande. Men småtorsk kræver sunde levesteder for at klare sig

8. juni 2023
Torsk - småtorsk har levesteder ved bunden. FOTO: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Mange torsk starter deres liv som torskelarver ude på åbent hav, hvor fiskene føres rundt med havstrømmene. En analyse viser, at de små torsk spredes vidt omkring i de danske farvande. Hvis torsken skal klare sig, skal der være gode levesteder, uanset hvor de bliver ført hen med havstrømmene.

Forskere skubber grænserne for undersøgelser af de marine dyrs adfærd ved brug af moderne teknologi

6. maj 2023
Blåfinnet tun springer i Kattegat. Foto Kim Birnie-Gauvin
Elektroniske mærker, der kan fjernovervåge dyrearter i det marine miljø, skubber til grænserne for hvad vi kan observere under vand og giver uvurderlig viden om dyrenes adfærd.

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

25. april 2023
Fangst af skaller
I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære ferskvandsfisk. Statistikkerne er nu blevet opdateret med fangsttal for 2022.

Stenbideren er blevet en sjælden fisk og udviser store genetiske forskelle

19. april 2023
Foto Kim Birnie-Gauvin
En stenbider er ikke bare en stenbider. Der er store genetiske forskelle inden for arten, viser ny forskning. Det betyder, at en bestand ét sted ikke bare kan erstattes med individer andre steder fra. Samtidig tyder fiskeriet på, at stenbiderbestanden går markant nedad.

Rod i vandløbene er godt for fiskene

17. april 2023
Rod i vandløbet med dødt ved og sten giver flere fisk - Jeksen bæk i Århus Kommune
Sten og dødt træ i åerne gavner ørrederne. Forsøg i Aarhus Kommune viser, hvordan man med simple virkemidler kan opnå en stor positiv effekt på ørredbestandene.

Fiskepleje.dk er nu på Facebook

13. april 2023
Fiskepleje.dk er på facebook
Her finder du nyheder om de danske fiskearter og deres spændende biologi. Læs mere på Facebook.  

Frivillige fra projekt ”Kysthjælper” planter ålegræs for at fremme biodiversiteten

3. marts 2023
Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
En studerende har undersøgt dyrelivet i et nyt ålegræsområde, som ’kysthjælperne’ står bag. Resultaterne tyder på, at ålegræsset lokker fisk til, og at især de helt små torsk er glade for ’kysthjælpernes’ indsats.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2023

3. marts 2023
Laksekvoter 2023. Foto Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

1. marts 2023
Skarv har fanget en havørred
Skarver æder også voksne havørreder.

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

24. februar 2023
STRAITS
Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

26. januar 2023
Foto af Mikael Van Deurs
Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne og det budget, det kræver at genoprette natur. Det er nyt Nationalt Center for Marin Naturgenopretning med bidrag fra DTU Aqua, der udarbejder guiderne.

Overraskende høj strejfrate blandt havørreder i Mariager Fjord

24. januar 2023
Dansk vandløb
Havørreder vandrer på forskellige tidspunkter i deres livscyklus. Selvom de kan vandre flere hundrede kilometer ude i havet, er de kendte for med høj præcision at vende tilbage til deres oprindelsesvandløb for at gyde. DTU Aquas seneste undersøgelser viser dog et andet billede fra tilløb til Mariager Fjord.

Opgangen af laks i Storå i 2022

24. januar 2023
Kommuner og frivillige udlægger grusstryg til gavn for fisk og smådyr. Her har laks i Storå-systemet gydt i det udlagte gydegrus.
I Storå-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 5.119 laks.

Opgang af laks i Skjern Å 2022

24. januar 2023
Ronnum Bæk i Skjern Å-systemet - vandranunkler giver stor fysisk variation til gavn for smådyr og fisk
I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.

Projekt Coastal Life skal bringe banker af muslinger og østers ​tilbage til Limfjorden

6. januar 2023
Af Mikael Van-Deurs
DTU Aqua er med i det landsdækkende 6-årige projekt Coastal Life, som Limfjordsrådet har søsat i et partnerskab med seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører. Aquas opgave er at genetablere banker af muslinger og østers.

Tænk langsigtet og tag forskningen alvorligt

22. december 2022
Martin-Lindegren-privatphoto-web
Seniorforsker ved DTU Aqua Martin Lindegren efterlyser handling i dette 3. interview under overskriften ’hvad er biodiversitet?’ Dyk ned i ’funktionel biodiversitet’, EU-projektet B-USEFUL og hvorfor beskyttelse af naturen er afgørende.

Nye planer for fiskepleje i 2023

2. december 2022
Elektrofiskeri i vandløb anvendes til at lave bestandsundersøgelser
I 2023 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte udvalgte områder i Danmark, fordelt på 41 kommuner. Andre fiskearter registreres også og undersøgelsen foregår i august og september.

Studerende og lokale fiskere anvender undervandsdrone til at kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

2. december 2022

Rev af muslinger er ofte gavnlige for fisk og smådyr ved havbunden, men man har kun kortlagt og beskyttet få muslingerev i Danmark. DTU udfører for tiden et projekt, hvor studerende og lokale fiskere kortlægger muslingerev.

Fritidsfiskere og undervandsjægere vil samarbejde om skrubbeudsætninger

1. december 2022
Stemningsbilleder fra møde i Vejle Bådelaug 17. november 2022
Lokale ildsjæle fra det østlige Jylland går sammen om at opfiske moderfisk til produktion af skrubbeyngel til udsætning.

Nye ”Planer for fiskepleje” i ørredvandløb

15. november 2022
Planer for fiskepleje omfatter undersøgelser af vandløb i 22 kommuner som blev undersøgt i 2021.
Syv nye ”Planer for fiskepleje” fortæller om den fiskeøkologiske tilstand og mulige forbedringer i Sønderjylland samt en række vandløb i Nord- og Midtjylland.

Mere ørredyngel fra gydning - men ikke flere ældre ørreder

15. november 2022
Bækørred
I de jyske ørredvandløb, der blev undersøgt i 2021, var der generelt ikke kommet flere ældre ørreder i de sidste 8-10 år.

DTU Aqua vil mærke et stort antal skrubbeyngel

18. oktober 2022
Skrubbe på målebræt. Foto: Mette K. Schiønning
Ved at anvende et farvestof håber Fiskeplejen, at det bliver muligt at mærke skrubbeyngel i stort tal og mere effektivt end i dag, inden fiskene udsættes i Limfjorden. Det vil give bedre mulighed for at undersøge effekten af udsætningerne.

Hvad kommer der ud af ørredudsætninger? - en ny undersøgelse på Fyn skal gøre os klogere

17. oktober 2022
Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden
DTU Aqua har indgået et samarbejde med Havørred Fyn og Fyns Laksefisk omkring et stort mærkningsforsøg af ørreder. Fra og med foråret 2023 vil ALLE udsatte ørredsmolt på Fyn og øerne omkring Fyn være mærket. I samarbejde med lystfiskere vil vi herefter indsamle data om de mærkede ørreder og på den måde skabe ny indsigt i udsætningernes effekt.

6.000 pighvarrer udsat i Kerteminde Bugt

26. september 2022

Udsætningen af 6.000 små pighvarrer er Fiskeplejens hidtil største udsætning baseret på yngel fra lokale moderfisk.

Udsætninger af ørredsmolt

19. september 2022
Ørredsmolt bliver blanke og trækker fra vandløb og ud i havet. Foto Bernt Rene
Udsætninger af ørredsmolt har en lang historie i Danmark. Praksis og forudsætninger har ændret sig en del gennem tiden.

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord

12. september 2022
Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i Roskilde Fjord foretager forskellige gydevandringer.

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

6. september 2022

DTU Aqua afholder genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning

6. september 2022

DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning.

Kursus i vandløbsrestaurering

6. september 2022
Vandløbsrestaurering - lær at udlægge gydegrus og fjerne små spærringer
DTU Aqua holder kursus i vandløbsrestaurering.

Fiskeriministeren mærkede tun sammen med fiskere og forskerne i Skagen

5. september 2022
xx
Tidligt fredag morgen stod fiskeriminister Rasmus Prehn til søs for at mærke tun sammen med lystfiskere og forskere fra DTU Aqua, der for sjette år i træk følger den tilbagevendte fisks færden.

Tunen – en gevinst for både biodiversitet og økonomi

1. september 2022

Mange lystfiskere elsker at fange tun. Den oplevelse bruger lystfiskerne mange penge på – så mange at det kan gavne den danske oplevelsesøkonomi, viser nye analyser fra DTU Aqua.

Undgå at sprede krebsepest

26. august 2022
Signalkrebs som denne kan være inficeret med krebspest uden at vise sygdomsstegn.
Lystfiskere og andre, der er i kontakt med vandløb, bør desinficere grej og støvler for at undgå at sprede krebsepest.  

Lystfiskere kan være med til at mindske spredningen af fiskesygdommen IHN

12. august 2022
IHN-sygdom forekommer på dambrug i Danmark. Fotoet viser guldørreder på i et dambrug.
IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med redskaber, der har været i direkte berøring med syge fisk eller vand med syge fisk.

Tunen er tilbage i Danmark, og nu er der nyt om dens adfærd

20. juli 2022
Blåfinnet tun
De første resultater fra mærkningen af blåfinnet tun i danske farvande viser, at de kæmpestore fisk foretager lange vandringer i Atlanterhavet, og at det sandsynligvis er de samme tun, der vender tilbage til vores farvande år efter år.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

12. juli 2022
Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

I sommeren 2022 bliver der udsat 1.793.000 små ål i fersk- og saltvand.

5. juli 2022
Udsætning af ål i 2022
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Plakater om marin fiskepleje i Danmark

5. juli 2022
Fire plakater om marin fiskepleje
Fire nye plakater fortæller om spændende projekter i den marine fiskepleje. Lokale foreninger og andre er velkomne til at bruge plakaterne til havnedage m.v.

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

5. juli 2022
Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter
Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af tungmetaller. Samtidig er bundmede forbudt.