Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

30. marts 2021
Atlantisk laks
DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

29. marts 2021
Laks med red skin disease lignende symptomer

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og indlevere laks, som efterfølgende er undersøgt af dyrlæger hos DTU Aqua.


Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

22. marts 2021
Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.


God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020

15. marts 2021
Smolt og lyttestation ved Udbyhoej

I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021.


Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

15. marts 2021
Fiskearter i de vandløb på Møn

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.


Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

3. marts 2021
Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen af den fælles skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk samarbejde om forvaltning af skarv.

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

2. marts 2021
Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt

Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.


Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

23. februar 2021
Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig væsentligste faktor.

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

8. februar 2021
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks ca. 1.200 laks og i 2020 er opgangen beregnet til ca.1.600 laks.


Opgangen af laks i Vidå i 2020

8. februar 2021
I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38 laks, lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

8. februar 2021
Ålegræsområde.

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten af fisk varierer i løbet af døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse. 


Status for bækørreden i Danmark

22. januar 2021
Bækørred

Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter nu i en ny rapport, at der reelt er sket en tilbagegang i Øvre Gudenå og formentlig også i en række andre mellemstore vandløb.


Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020

21. januar 2021
Geddefabrik i Hulbæk - vådområde i eng

Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæller kommunen og DTU Aqua om arbejdet med at blive klogere på brakvandsgedder og forbedre deres gydemuligheder.


Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

18. december 2020
Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser nærmere på, hvordan ørrederne klarer sig i fjorden.


1,2 millioner spærringer i Europas vandløb

18. december 2020
Spærring i vandløb. Foto Finn Sivebæk
Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør størstedelen.

Nyheder fra fiskeplejen i 2020

17. december 2020
Nyheder fra Fiskepleje.dk i 2020

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.


Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

7. december 2020
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport opsummerer de seneste tre års fangstdata og tegner et billede af, at nogle fiskebestandene fortsat er meget lave eller gået tilbage.


Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

30. november 2020
Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 


Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning

9. november 2020
Atlantisk laks - vandring igennem vandkraftsø

Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske forskere undersøgt.


Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

9. november 2020
Dansk ørredvandløb

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.


Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

9. november 2020
Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt, men også som lystfiskeri og oplevelsesturisme.


Bliv Nøglefisker!

9. november 2020
Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 


Pighvaryngel udsat på Bornholm

8. oktober 2020
Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen

Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.


Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

7. oktober 2020
Signalkrebs
DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri. På trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra åen, er bestanden vokset.

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

15. september 2020
Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje, der både viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter. Resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”. Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her, og resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”.Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

15. september 2020
Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedeværelse af DNA fra krebs kan man undersøge udbredelsen af dem. DTU Aqua har vundet udbuddet på at udføre opgaven.Foredrag om livet under havets overflade 1. oktober 2020

14. september 2020
Hav. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua holder foredrag på Frederikssund Museum.


Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

20. august 2020
Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.


Dansk forskning giver ny viden om Europas sydligste laksebestand

20. august 2020
Salmon in River Minho - River Minho

Den sydligste bestand af atlantisk laks i Europa er kritisk truet. Ny dansk forskning viser, at der er et stort tab af laksesmolt på den Iberiske Halvø, når de vandrer mod havet.


Ph.d.-forsvar om flaskehalse under laksesmoltvandring

14. august 2020
Radio tracking in River Minho (Iberian Peninsula). Photo: Patrícia Ferreira.
Den 19. august 2020 forsvarer Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan ses online

Også i år er det planen at fange og mærke blåfinnede tun i Skagerrak i et samarbejde mellem forskere og sportsfiskere

3. august 2020
Blåfinnet tun

Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande er tilbage efter mere end 50 års fravær. Tunen er kostbar og meget velegnet til blandt andet sushi. Undersøgelserne af adfærd hos tun er vigtigt for at kunne kortlægge, hvor og hvornår tunen vandrer.


August er sæson for fangst af krebs

17. juli 2020
Flodkrebs bliver røde når de bliver kogt

Snart starter sæsonen for fiskeri efter flodkrebs. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.


Hjælp DTU Aqua med information om laks med tegn på Red Skin Disease

17. juli 2020
Laks med Red Skin Disease. Foto: Henrik Søndergård.

DTU Aqua vil gerne undersøge, om laks i danske vandløb viser tegn på sygdommen Red Skin Disease. Derfor beder instituttet lystfiskere om hjælp.


Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller

9. juli 2020
Fisk ved kunstigt rev anlagt ved Sønderborg. Fotograf: Jon C. Svendsen.

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr.


Næsten 1,5 millioner ål bliver denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten

8. juli 2020
Udsætning af ål. Foto Henrik Egede Lassen

I 2020 bliver der udsat 1.333.200 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.


Sort hummer - DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden, og opfordrer interesserede til at deltage

7. juli 2020
Sort hummer - undersøgelser af DTU Aqua
I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om hummerfiskeri

Spærringer i vandløb er et større problem end antaget

29. juni 2020
Her ses en uregistreret spærring i et større dansk vandløb

Stor kortlægning af dæmninger og andre spærringer i europæiske vandløb finder mange uregistrerede spærringer, som blandt andet forhindrer fisk i at foretage deres livsnødvendige vandringer.


100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø

8. juni 2020
Makroalger på sten i Århus Bugt. Foto: Mette Møller Nielsen.

For første gang har forskere forsøgt at sætte tal på, hvor mange sten – og dermed levesteder for planter og dyr – der er fjernet fra havbunden gennem tiden. 


Fiskeplejen vinder konkurrence om bedste forskningsfoto

24. april 2020
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen

Et foto af en lille pighvarre har vundet Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020.


VELUX FONDEN støtter pensionerede ildsjæle med vandløbsarbejde

2. april 2020
VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet ”Aktive ældre” en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Fonden har blandt andet støttet renoveringen af et klækkeri i Esrum og vedligeholdelse af gydestryg i Uggerby.


Laksekvoter for fiskesæsonen 2020

1. april 2020
Laks - skånsom håndtering under vand. Foto Nils Folmer Jørgensen

DTU Aqua har foretaget biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoterne for otte vandløb – Skjern Å, Storå, Ribe Å, Varde Å, Kongeå, Sneum Å, Brede Å og Vidå.


Klarer ørreder sig bedre, hvis de udsættes om natten?

1. april 2020
Ørredsmolt

Nye undersøgelser fra Roskilde Fjord skal belyse om ørredsmolt (unge ørreder) udsat om natten klarer sig bedre end ørredsmolt udsat om dagen.


Ørredkortet viser også, hvor de andre fiskearter er i vandløbene

31. marts 2020

Hver dag klikker mange på DTU Aquas digitale ørredkort for at se, hvordan bestandene af ørred har det i de danske vandløb. Men kortet kan også med et par klik vise, hvor der er fundet andre fiskearter, enten antallet af arter på en undersøgt strækning eller hvor en særlig art er fundet. Man kan også downloade en plan for fiskepleje i det vandløb, man er interesseret i.


Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

4. marts 2020
Fangst af skaller

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du se, hvor mange ferskvandsfisk, der fanges af erhvervsfiskere i Danmark. Statistikkerne er netop opdateret med fangsttal for 2018 og 2019.


AFLYST: Foredrag om muslingerev, fisk og godt fiskeri

4. marts 2020

Foredraget er aflyst (opdateret 12. marts 2020). 

Bælt i Balance – forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet

1. marts 2020
Sildestime på lavt vand i Sønderborg Bugt. Foto: Jon C. Svendsen.

Nyt projekt skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge bevidstheden om havmiljøet.


Forbud mod UV-jagt om natten med harpun

19. februar 2020
Skrubben er ofte et bytte ved undervandsjagt. Foto Martin Kielland - www.livetunderoverfladen.dk

Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive undervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det om natten ikke tilladt at bruge harpun.


Opgang af laks i Skjern Å i 2019

19. februar 2020
Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Torsk sparer energi på stenrev

19. februar 2020
Torsk på rev. Foto: Karsten Dahl.
Når torsk har mulighed for at skjule sig ved stenrev, sparer de energi. Dermed kan fiskene bruge mere energi på at vokse eller få mere afkom

Kom og del din viden om sort hummerfiskeri i Limfjorden med DTU Aqua

3. februar 2020
Sort hummer
Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua inviterer erhvervs- og lystfiskere til møde om sort hummerfiskeri i Limfjorden den 24. februar 2020