Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Flodkrebsen har det skidt i Danmark

17. maj 2022
Flodkrebs
Danmarks mest udbredte krebsart er i dag den invasive signalkrebs. Det er en væsentlig årsag til, at flodkrebsen bliver sjældnere og faktisk er helt forsvundet fra nogle landsdele. Det er den triste virkelighed, som den første systematiske kortlægning af udbredelsen af krebs i Danmark har afsløret.

Oplev ph.d.-studerende fortælle om 'Livet under overfladen' på Zoologisk Museum

17. maj 2022
Snorkling
Lørdag den 21. maj 2022 kan hele familien møde over 50 videnskabsfolk fra DTU og Københavns Universitet fortælle om deres forskning omkring livet i havet, søer og åer.

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

20. april 2022
Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021
Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022

4. april 2022
Laksekvoter for 2017. Genudsætning af laks sker bedst når laksen holdes i vandet hele tiden. Foto: Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

28. marts 2022
Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven
Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv i havet.

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

20. februar 2022
Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm

20. februar 2022
Lakseforvaltning - længdegrænsen mellem grilse og storlaks 73 cm
Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maks. 73 cm.

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

9. februar 2022
Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks.

Sæler i søgeren

31. januar 2022

DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil der være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden.

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

26. januar 2022
Udsætning af fjernstyret undervandsvideosystem til overvågning af restaureringsområde i Flensborg Fjord. Foto: Casper Tybjerg (www.ttf.dk)
Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Kan stenrev både beskytte kysten og fremme biodiversiteten?

18. januar 2022
Oprørt hav. Foto: Colourbox
Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende forsøgsrev skal anlægges.

Nyheder fra fiskeplejen i 2021

16. december 2021
Nyhedsbreve frz fiskeplejen i 2021
Her kan du se alle nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2022

7. december 2021
Undersøgelser af ørredbestande i vandløb bliver undersøgt ved brug af elektrofiskeri. Danmarkskortet viser de kommunere hvori der er vandløb som bliver udnersøgt i 2022
I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også.

Verdens første smolt-rev skal hjælpe havørreder i Naturpark Lillebælt

7. december 2021
Havørred svømmer over stenet havbund. Foto: Niels Vestergaard
I de kommende år anlægges et stenrev til små havørreder (smolt) i Båring Vig på Nordfyn ud for Storåen. Forskerne forventer, at smolt-revet vil bidrage med gode leve- og skjulesteder for de sårbare smolt, når de forlader vandløbet og svømmer ud i havet.

DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd

2. november 2021
Karen Timmermann ved Vestkysten
Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet består af ni forskere fra landets universiteter.

Udsætning af pighvarreyngel fra lokale fiskestammer er kommet et skridt videre

28. oktober 2021
Udsætningsklar pighvarre få uger inden udsætning ved Kerteminde Bugt. Foto: Arne Rusbjerg)
Hundredvis af 8 cm store pighvarrer blev udsat i Romsø Sund nord for Kerteminde Bugt i september 2021.

Nye Planer for Fiskepleje i ørredvandløb

27. oktober 2021
Udsnit fra Ørredkortet som viser tætheden af naturlig produceret ørredyngel
Årets Planer for Fiskepleje omfatter Uggerby Å, Skals Å, vandløb sydvest for Limfjorden, vandløb omkring Haderslev og Åbenrå samt vandløb på Sydøstsjælland og på Lolland, Falster og Møn.  

70.000 små skrubber blev udsat i 2021

11. oktober 2021
Skrubbeyngel klar til udsætning. Foto: Mette Schiønning
Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.

Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene lever side om side i samme område

28. september 2021
Torsk klar til mærkning
Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af føde viser nu en anden side af den højt værdsatte rovfisk.

Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021

30. august 2021
Udsætning af sætteål
I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

30. august 2021
Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing
DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere.

Temadag om Danmarks nye havplan

26. august 2021
Strandkant med sten. Foto: Colourbox
Den 6. september 2021 afholder Dansk Selskab for Marinbiologi temadagen ”Danmarks nye havplan – til glæde eller skræk for havmiljøet og dets interessenter?” i København og online.

Ny marin fiskeplejekonsulent

26. august 2021
Der foregår både restaureringer og udsætning af fisk i de marine områder og den marine fiskeplejekonsulent rådgiver om disse emner
Mette K. Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine områder i hele Danmark.

Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn

25. august 2021

En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for mærkning af den hjemvendte fisk med besøg af fiskeriminister Rasmus Prehn og H.K.H. kronprins Frederik.

Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

1. juli 2021
Stallingen er fredet frem til den 15. maj 2026
I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere regler. Alle, der fisker i vore ferske vande, bør kende de nye regler.

Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord

1. juli 2021
Indsamling af flagbøjer, der markerer lytteposter i Roskilde Fjord.
DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser, at nogle ørreder svømmer langt omkring i fjorden.

Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden

23. juni 2021
Guidede ture på Dansk Skaldyrcenter og ved Limfjorden. Foto: Morsø Turistbureau - Destination Mors
Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.

Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

21. juni 2021
Mange skarver i et vandløb
Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i bestandene af både bækørred og stalling.

Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet

21. juni 2021
Pukkellaks vandret fra havet og ind på en gydeplads i vandløbet
På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist.

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland

10. juni 2021
Ihn fiskesygdommen har angrebet ørreder i dambrug
Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.

Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021

26. maj 2021
Blåfinnet tun
Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021

Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

19. maj 2021
Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning
Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

19. maj 2021
Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning
Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

Lystfiskeri i Københavns Havn – åbner for flere fiskepladser

21. april 2021
I Midtermolebasinnet bag Langelinje må der lystfiskes hele året
Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder, Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er der kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Bundfiskene bør man fortsat ikke spise og derfor er bundmede forbudt.

4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster

21. april 2021
Oprørt hav. Foto: Colourbox
Hvordan kombinerer man kystbeskyttelse med øget biodiversitet? Det vil nyt DTU-projekt undersøge.

Hvor lang er min å?

19. april 2021
Vandløb med naturlige slyngninger
Er du nysgerrig efter, hvor lang den å, du fisker i, egentlig er? DTU Aqua har opmålt længden på alle landets vandløb. Her præsenteres de 52 længste.

Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed

19. april 2021
Hald Sø er Danmarks tredjedybeste sø med dybder over 31 meter
Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt kort. 

Mange flere fiskede i 2020

13. april 2021
Lystfiskeri på kysten
Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

30. marts 2021
Atlantisk laks
DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

29. marts 2021
Laks med red skin disease lignende symptomer
På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og indlevere laks, som efterfølgende er undersøgt af dyrlæger hos DTU Aqua.

Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

22. marts 2021
Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.
DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.

God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020

15. marts 2021
Smolt og lyttestation ved Udbyhoej
I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021.

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

15. marts 2021
Fiskearter i de vandløb på Møn
I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.

Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

3. marts 2021
Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen af den fælles skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk samarbejde om forvaltning af skarv.

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

2. marts 2021
Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt
Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

23. februar 2021
Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig væsentligste faktor.

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

8. februar 2021
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug
DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks ca. 1.200 laks og i 2020 er opgangen beregnet til ca.1.600 laks.

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

8. februar 2021
Ålegræsområde.
To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten af fisk varierer i løbet af døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse. 

Opgangen af laks i Vidå i 2020

8. februar 2021
I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38 laks, lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

Status for bækørreden i Danmark

22. januar 2021
Bækørred
Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter nu i en ny rapport, at der reelt er sket en tilbagegang i Øvre Gudenå og formentlig også i en række andre mellemstore vandløb.