Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

70.000 små skrubber blev udsat i 2021

11. oktober 2021
Skrubbeyngel klar til udsætning. Foto: Mette Schiønning

Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.


Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene lever side om side i samme område

28. september 2021
Torsk klar til mærkning

Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af føde viser nu en anden side af den højt værdsatte rovfisk.


Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021

30. august 2021
Udsætning af sætteål

I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.


Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

30. august 2021
Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing

DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere.


Temadag om Danmarks nye havplan

26. august 2021
Strandkant med sten. Foto: Colourbox

Den 6. september 2021 afholder Dansk Selskab for Marinbiologi temadagen ”Danmarks nye havplan – til glæde eller skræk for havmiljøet og dets interessenter?” i København og online.


Ny marin fiskeplejekonsulent

26. august 2021
Der foregår både restaureringer og udsætning af fisk i de marine områder og den marine fiskeplejekonsulent rådgiver om disse emner

Mette K. Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine områder i hele Danmark.


Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn

25. august 2021

En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for mærkning af den hjemvendte fisk med besøg af fiskeriminister Rasmus Prehn og H.K.H. kronprins Frederik.


Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

1. juli 2021
Stallingen er fredet frem til den 15. maj 2026

I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere regler. Alle, der fisker i vore ferske vande, bør kende de nye regler.


Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord

1. juli 2021
Indsamling af flagbøjer, der markerer lytteposter i Roskilde Fjord.

DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser, at nogle ørreder svømmer langt omkring i fjorden.


Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden

23. juni 2021
Guidede ture på Dansk Skaldyrcenter og ved Limfjorden. Foto: Morsø Turistbureau - Destination Mors

Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.


Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

21. juni 2021
Mange skarver i et vandløb

Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i bestandene af både bækørred og stalling.


Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet

21. juni 2021
Pukkellaks vandret fra havet og ind på en gydeplads i vandløbet

På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist.


Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland

10. juni 2021
Ihn fiskesygdommen har angrebet ørreder i dambrug

Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.


Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021

26. maj 2021
Blåfinnet tun

Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021


Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

19. maj 2021
Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning
Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

Lystfiskeri i Københavns Havn – åbner for flere fiskepladser

21. april 2021
I Midtermolebasinnet bag Langelinje må der lystfiskes hele året

Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder, Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er der kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Bundfiskene bør man fortsat ikke spise og derfor er bundmede forbudt.


4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster

21. april 2021
Oprørt hav. Foto: Colourbox

Hvordan kombinerer man kystbeskyttelse med øget biodiversitet? Det vil nyt DTU-projekt undersøge.


Hvor lang er min å?

19. april 2021
Vandløb med naturlige slyngninger

Er du nysgerrig efter, hvor lang den å, du fisker i, egentlig er? DTU Aqua har opmålt længden på alle landets vandløb. Her præsenteres de 52 længste.


Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed

19. april 2021
Hald Sø er Danmarks tredjedybeste sø med dybder over 31 meter

Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt kort. 


Mange flere fiskede i 2020

13. april 2021
Lystfiskeri på kysten

Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.


Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

30. marts 2021
Atlantisk laks
DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

29. marts 2021
Laks med red skin disease lignende symptomer

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og indlevere laks, som efterfølgende er undersøgt af dyrlæger hos DTU Aqua.


Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

22. marts 2021
Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.


God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020

15. marts 2021
Smolt og lyttestation ved Udbyhoej

I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021.


Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

15. marts 2021
Fiskearter i de vandløb på Møn

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.


Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

3. marts 2021
Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen af den fælles skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk samarbejde om forvaltning af skarv.

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

2. marts 2021
Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt

Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.


Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

23. februar 2021
Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig væsentligste faktor.

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

8. februar 2021
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks ca. 1.200 laks og i 2020 er opgangen beregnet til ca.1.600 laks.


Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

8. februar 2021
Ålegræsområde.

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten af fisk varierer i løbet af døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse. 


Opgangen af laks i Vidå i 2020

8. februar 2021
I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38 laks, lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

Status for bækørreden i Danmark

22. januar 2021
Bækørred

Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter nu i en ny rapport, at der reelt er sket en tilbagegang i Øvre Gudenå og formentlig også i en række andre mellemstore vandløb.


Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020

21. januar 2021
Geddefabrik i Hulbæk - vådområde i eng

Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæller kommunen og DTU Aqua om arbejdet med at blive klogere på brakvandsgedder og forbedre deres gydemuligheder.


Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

18. december 2020
Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser nærmere på, hvordan ørrederne klarer sig i fjorden.


1,2 millioner spærringer i Europas vandløb

18. december 2020
Spærring i vandløb. Foto Finn Sivebæk
Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør størstedelen.

Nyheder fra fiskeplejen i 2020

17. december 2020
Nyheder fra Fiskepleje.dk i 2020

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.


Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

7. december 2020
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport opsummerer de seneste tre års fangstdata og tegner et billede af, at nogle fiskebestandene fortsat er meget lave eller gået tilbage.


Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

30. november 2020
Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 


Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning

9. november 2020
Atlantisk laks - vandring igennem vandkraftsø

Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske forskere undersøgt.


Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

9. november 2020
Dansk ørredvandløb

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.


Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

9. november 2020
Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt, men også som lystfiskeri og oplevelsesturisme.


Bliv Nøglefisker!

9. november 2020
Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 


Pighvaryngel udsat på Bornholm

8. oktober 2020
Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen

Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.


Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

7. oktober 2020
Signalkrebs
DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri. På trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra åen, er bestanden vokset.

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

15. september 2020
Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje, der både viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter. Resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”. Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her, og resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”.Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

15. september 2020
Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedeværelse af DNA fra krebs kan man undersøge udbredelsen af dem. DTU Aqua har vundet udbuddet på at udføre opgaven.Foredrag om livet under havets overflade 1. oktober 2020

14. september 2020
Hav. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua holder foredrag på Frederikssund Museum.


Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

20. august 2020
Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.


Dansk forskning giver ny viden om Europas sydligste laksebestand

20. august 2020
Salmon in River Minho - River Minho

Den sydligste bestand af atlantisk laks i Europa er kritisk truet. Ny dansk forskning viser, at der er et stort tab af laksesmolt på den Iberiske Halvø, når de vandrer mod havet.


Ph.d.-forsvar om flaskehalse under laksesmoltvandring

14. august 2020
Radio tracking in River Minho (Iberian Peninsula). Photo: Patrícia Ferreira.
Den 19. august 2020 forsvarer Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan ses online