Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

15. september 2020
Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje, der både viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel samt forekomsten af andre fiskearter. Resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”. Planerne er netop udsendt til de berørte kommuner og sportsfiskerforeninger, men de kan også downloades her, og resultaterne kan også ses på det elektroniske” Ørredkort”.Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

15. september 2020
Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedeværelse af DNA fra krebs kan man undersøge udbredelsen af dem. DTU Aqua har vundet udbuddet på at udføre opgaven.Foredrag om livet under havets overflade 1. oktober 2020

14. september 2020
Hav. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua holder foredrag på Frederikssund Museum.


Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

20. august 2020
Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.


Dansk forskning giver ny viden om Europas sydligste laksebestand

20. august 2020
Salmon in River Minho - River Minho

Den sydligste bestand af atlantisk laks i Europa er kritisk truet. Ny dansk forskning viser, at der er et stort tab af laksesmolt på den Iberiske Halvø, når de vandrer mod havet.


Ph.d.-forsvar om flaskehalse under laksesmoltvandring

14. august 2020
Radio tracking in River Minho (Iberian Peninsula). Photo Patrícia Ferreira
Den 19. august 2020 forsvarer Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan ses online

Også i år er det planen at fange og mærke blåfinnede tun i Skagerrak i et samarbejde mellem forskere og sportsfiskere

3. august 2020
Blåfinnet tun

Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande er tilbage efter mere end 50 års fravær. Tunen er kostbar og meget velegnet til blandt andet sushi. Undersøgelserne af adfærd hos tun er vigtigt for at kunne kortlægge, hvor og hvornår tunen vandrer.


August er sæson for fangst af krebs

17. juli 2020
Flodkrebs bliver røde når de bliver kogt

Snart starter sæsonen for fiskeri efter flodkrebs. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemål på 9 cm for begge køn.


Hjælp DTU Aqua med information om laks med tegn på Red Skin Disease

17. juli 2020
Laks med Red Skin Disease. Foto: Henrik Søndergård.

DTU Aqua vil gerne undersøge, om laks i danske vandløb viser tegn på sygdommen Red Skin Disease. Derfor beder instituttet lystfiskere om hjælp.


Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller

9. juli 2020
Fisk ved kunstigt rev anlagt ved Sønderborg. Fotograf: Jon C. Svendsen.

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr.


Næsten 1,5 millioner ål bliver denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten

8. juli 2020
Udsætning af ål. Foto Henrik Egede Lassen

I 2020 bliver der udsat 1.333.200 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.


Sort hummer - DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden, og opfordrer interesserede til at deltage

7. juli 2020
Sort hummer - undersøgelser af DTU Aqua
I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om hummerfiskeri

Spærringer i vandløb er et større problem end antaget

29. juni 2020
Her ses en uregistreret spærring i et større dansk vandløb

Stor kortlægning af dæmninger og andre spærringer i europæiske vandløb finder mange uregistrerede spærringer, som blandt andet forhindrer fisk i at foretage deres livsnødvendige vandringer.


100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø

8. juni 2020
Makroalger på sten i Århus Bugt. Foto: Mette Møller Nielsen.

For første gang har forskere forsøgt at sætte tal på, hvor mange sten – og dermed levesteder for planter og dyr – der er fjernet fra havbunden gennem tiden. 


Fiskeplejen vinder konkurrence om bedste forskningsfoto

24. april 2020
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen

Et foto af en lille pighvarre har vundet Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020.


VELUX FONDEN støtter pensionerede ildsjæle med vandløbsarbejde

2. april 2020
VELUX FONDEN

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet ”Aktive ældre” en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Fonden har blandt andet støttet renoveringen af et klækkeri i Esrum og vedligeholdelse af gydestryg i Uggerby.


Laksekvoter for fiskesæsonen 2020

1. april 2020
Laks - skånsom håndtering under vand. Foto Nils Folmer Jørgensen

DTU Aqua har foretaget biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoterne for otte vandløb – Skjern Å, Storå, Ribe Å, Varde Å, Kongeå, Sneum Å, Brede Å og Vidå.


Klarer ørreder sig bedre, hvis de udsættes om natten?

1. april 2020
Ørredsmolt

Nye undersøgelser fra Roskilde Fjord skal belyse om ørredersmolt (unge ørreder) udsat om natten klarer sig bedre end ørredsmolt udsat om dagen.


Ørredkortet viser også, hvor de andre fiskearter er i vandløbene

31. marts 2020

Hver dag klikker mange på DTU Aquas digitale ørredkort for at se, hvordan bestandene af ørred har det i de danske vandløb. Men kortet kan også med et par klik vise, hvor der er fundet andre fiskearter, enten antallet af arter på en undersøgt strækning eller hvor en særlig art er fundet. Man kan også downloade en plan for fiskepleje i det vandløb, man er interesseret i.


Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

4. marts 2020
Fangst af skaller

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du se, hvor mange ferskvandsfisk, der fanges af erhvervsfiskere i Danmark. Statistikkerne er netop opdateret med fangsttal for 2018 og 2019.


AFLYST: Foredrag om muslingerev, fisk og godt fiskeri

4. marts 2020

Foredraget er aflyst (opdateret 12. marts 2020). 

Bælt i Balance – forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet

1. marts 2020
Sildestime på lavt vand i Sønderborg Bugt. Foto: Jon C. Svendsen.

Nyt projekt skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge bevidstheden om havmiljøet.


Forbud mod UV-jagt om natten med harpun

19. februar 2020
Skrubben er ofte et bytte ved undervandsjagt. Foto Martin Kielland - www.livetunderoverfladen.dk

Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive undervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det om natten ikke tilladt at bruge harpun.


Opgang af laks i Skjern Å i 2019

19. februar 2020
Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Torsk sparer energi på stenrev

19. februar 2020
Torsk på rev. Foto: Karsten Dahl
Når torsk har mulighed for at skjule sig ved stenrev, sparer de energi. Dermed kan fiskene bruge mere energi på at vokse eller få mere afkom

Kom og del din viden om sort hummerfiskeri i Limfjorden med DTU Aqua

3. februar 2020
Sort hummer
Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua inviterer erhvervs- og lystfiskere til møde om sort hummerfiskeri i Limfjorden den 24. februar 2020

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

2. februar 2020
Alsiske vandløb undersøgt i 2019

I efteråret 2019 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 14 jyske kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort og kan indgå i arbejdet med at lave nye vandområdeplaner.


Opgang af laks i Varde Å i 2019

2. februar 2020
Atlantisk laks - skånsom genudsætning under vand øger overlevelsen på laksen - Photo credit Olderø fly fishing lodge - flyfishingnation

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et fald i laksebestanden i forhold til sidste undersøgelse i 2016, hvor opgangen var 3.389 laks.


Mange flere torsk efter nye stenrev

17. januar 2020
Torsk ved stenrev. Foto Jon C. Svendsen

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg.


Nyheder fra fiskeplejen 2019

16. december 2019
Nyheder om fisk i danske vandløb, søer og kystnære områder

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.Brasen udviser nomadeadfærd

16. december 2019
Brasen

Brasenens nomadeadfærd kan bidrage til at forklare, hvorfor nogle lavvandede og næringsrige søer indimellem, fra år til år, skifter mellem at have klart vand og grønt vand.


Bestanden af europæiske ål er fortsat kritisk lav, men der er tegn på bedring

4. december 2019
Glasål. Foto Thomas Damm Als

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk fra sommeren 2009. I hele Europa blev en række tiltag gjort for at få flere voksne ål til at vandre ud på gydepladserne med henblik på at genskabe en større ålebestand.


Åleyngel benytter også muslingerev som skjul

4. december 2019
T.v. ses forsøgsopstilling med akvarium med de fire undersøgte bundtyper. T.h. ses åleyngel fra eksperimentet. Foto: Adina Schwartzbach og Mads Christoffersen.

En tidligere undersøgelse har vist, at åleyngel i kystområderne fortrækker en bund af småsten fremfor af grus eller sand. Ny undersøgelse viser, at ynglen også rigtig godt kan lide at bruge muslingerev som skjulested.


Ph.d.-forsvar om konsekvensen af spærringer i vandløb for ferskvandsfisk

29. november 2019
Spærring i vandløb ved dambrug. Foto: Kim Birnie-Gauvin.

Den 6. december 2019 forsvarer Kim Birnie-Gauvin sin ph.d.-afhandling på DTU Aqua i Silkeborg.


Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2020

19. november 2019
DTU undersøger ørredbestandene i mange vandløb i 2020

I efteråret 2020 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i udvalgte vandløbsområder.


I de kolde måneder vandrer skaller og andre fisk væk fra søerne og ud i vandløb

19. november 2019
I de kolde måneder vandrer skaller fra lavvandede søer og ud i vandløb og kanaler

Netop nu kan man opleve, at tusindevis af skaller og andre fiskearter vandrer væk fra lavvandede søer for at overvintre i til- og afløb.


Ferskvandssymposium for alle med interesse i vandløb og søer afholdes i maj 2020

19. november 2019
Ferskvandssymposium

Tilmeldingen er åben til det ottende danske Ferskvandssymposium, som afholdes den 27. og 28. maj 2020 i Vingstedcenteret ved Vejle.


Muslingerev kan give nye levesteder for fisk

13. november 2019
Undersøgelsen foretages med undervandskameraer på bar sandbund og på muslingerev. På billedet ses agn af sild, som skal lokke fiskene hen foran kameralinsen, samt en del af den ramme, som kameraerne sidder på. Foto: Jon C. Svendsen.

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har særlig gavn af muslingerev? Det undersøges nu i Helnæs Bugt.


Laksen er tilbage i Nørreå

13. november 2019
Laks fra naturlig gydning i Nørreå.

Ny undersøgelse viser, at laksen igen gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet efter, at en spærring længere nede i vandsystemet er blevet fjernet.


Tun i dansk farvand – forskere mærkede mange tun i 2019

13. november 2019
Tun -Atlantisk blåfinnet tun opmåling af længde

I 2019 har DTU-forskere igen mærket tun i Skagerrak i samarbejde med frivillige lystfiskere.


Sæt din lokale bæk eller å på verdenskortet ved World Fish Migration Day

31. oktober 2019
World fish migration day 2020-Genskabe levesteder for fisk

Du kan være med til at sikre vandrende fisk bedre forhold i vandløbene ved verdens største begivenhed for vandløb, faunapassage og fisk.


Hvorfor går de danske stammer af atlanterhavslaks frem?

31. oktober 2019
Laks i gydedragt - Atlantisk laks

I det meste af atlanterhavslaksens udbredelsesområde går bestandene i disse år kraftigt tilbage. I Danmark er det imidlertid lige modsat. Forklaringen er en god dansk lakseforvaltning, siger forskere fra DTU Aqua.


Ål udsat i Karrebæk Fjord vokser forbløffende hurtigt og har en høj overlevelse

23. oktober 2019
Ål sættes ud. Foto: Mads Christoffersen.

DTU Aqua har fulgt åleyngel, som blev udsat i Karrebæk Fjord i 2011 og 2012, og konkluderer, at fjorden er et godt opvækstområde for ål.


Mundingsudsatte smolt klarer sig dårligere end vilde smolt

22. oktober 2019
Vester Nebel Å er Kolding Ås største tilløb

Ørredsmolt fra udsætninger har en lav overlevelse sammenlignet med vilde smolt og bidrager dermed i mindre grad til at styrke ørredbestanden, viser tal fra Kolding Å.


De første uger i havet er de farligste for havørreder

22. oktober 2019
Hav. Foto: Colourbox.

Når havørreder vender tilbage til havet efter gydning, har de stor risiko for at dø i løbet af de første tre uger. 


Her er de vigtigste levesteder for fisk i indre danske farvande

21. oktober 2019
Udsnit af kort over vigtigste levesteder for fisk i danske farvande. Grafik: DTU Aqua.

Ny kortlægning viser, hvilke områder der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene.


Foredrag om fisk på Folkeuniversitetet i København

12. september 2019

DTU Aqua og Folkeuniversitetet i Emdrup ved København udbyder i efteråret en foredragsrække om fiskene i de danske kystnære farvande.


Foredrag: Snæblen, akut truet og lige så sjælden som en tiger

2. september 2019
Snæbel. Foto: Lasse Fast Jensen.

Dansk Selskab for Marinbiologi inviterer til foredrag om den sjældne fisk snæblen 17. september 2019 i København.


Laksekonference 11. oktober 2019 i Skjern

2. september 2019
International lakseår 2019

I 2019 er det internationalt vildlakseår. I den anledning inviterer Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til konference om vildlaksen. 


This year’s tuna tagging project under way in the Skagerrak

28. august 2019
Jumping bluefin tuna from DTU Aquas 2018 tagging project. Photo: Brian MacKenzie, DTU Aqua
Once again, DTU researchers are tagging bluefin tuna to find out why the huge fish have returned to Denmark as summer visitors. Thirty-two tuna have been tagged in four days.