For generalforsamlinger

§ 6
Forretningsorden for foreningens generalforsamlinger

Stk. 1. Formanden eller i dennes fravær næstformanden, åbner generalforsamlingen, og leder valget af dirigent. Er der flere forslag til dirigent, vælges dirigenten ved håndsoprækning.

Stk. 2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet j.v.f. § 5.. stk. 1 – 2.

Stk. 3. Dirigenten konstaterer, at dagsordenen til generalforsamlingen mindst indeholder de punkter som er angivet i § 5. stk.6., og orienterer om indkomne forslag.

Stk. 4. Dirigenten sætter punkterne på dagsordenen til behandling i den anførte rækkefølge.

Stk. 5. Valg af stemmeudvalg, antal personer efter dirigentens skøn. Dirigenten er formand for stemmeudvalget.

Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges, hvis der inden generalforsamlingen starter, til formanden skriftligt fra medlemmet, er tilkendegivet, at der modtages valg.

Stk. 7. Hvis der bringes flere personer i forslag, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt.

Stk. 8. Hvis der til personvalg bliver foreslået flere, end der skal vælges, sættes alle de foreslåede til skriftlig afstemning samlet. Der skal på stemmesedlen være stemt på det antal personer, der skal vælges, og de der opnår flest stemmer, er valgt.

Stk. 9. Andre forslag skal sættes til skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Stk. 10. Dirigenten skal give de indtegnede ordet i den rækkefølge, de har indtegnet sig. Dirigenten kan dog give ordet uden for talerækken for en kort bemærkning.

Stk. 11. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning med de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Formanden og forslagsstillere kan dog afslutningsvis få ordet.

Stk. 12. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. De fremmødte skal rette sig efter dirigentens anvisninger, og kan hvis disse ikke følges, fratages ordet evt. bortvises.

Stk. 13. Hvis et medlem ønsker ordet til forretningsordenen, med angivelse af til hvilket punkt i forretningsordenen ordet ønskes, skal ønsket straks imødekommes.

Stk. 14. Dagsorden, forretningsorden, regnskab og forslag skal være til rådighed for de fremmødte medlemmer.

Stk. 15. Dirigenten kan suspendere generalforsamlingen.

Stk. 16. Der føres referat over generalforsamlingen. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside, senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt.