Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 i Silkeborg Motorbådklubs lokaler, Åhave Allé 9c, Silkeborg.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Valgt blev Jørn Wulff.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dette besluttede generalforsamlingen at udsætte til et eventuelt behov herfor opstod.

 3. Bestyrelsens beretning

  Se vedhæftet bilag.

  Jens Würtz foreslog, at nye broer bl.a. ved Andetorvet blev lavet som flydebroer. Formanden kunne oplyse at foreningen ville arbejde videre med ideen.

  Ejgild Nørgaard forespurgte, om foreningen ikke kunne levere forældrefisk (ørreder) til Skibelund Dambrug. Hertil kunne Formanden oplyse at det var DTU der bestemte dette.

  John Niest forespurgte, om grunden til den tidligere fredning af Vejlsø. Til dette kunne det alene oplyses, at det var en gammel sag og grunden hertil ikke var kendt.
  Beretningen blev enstemmig vedtaget.

 4. Regnskab

  Karlo Jespersen fremlagde det reviderede årsregnskab.

  Ejgild Nørgaard efterlyste hvad posten provision dækkede over. Hertil kunne Karlo Jespersen oplyse det dækkede over honorar til vores sælgere af dag/ugekort.
  Regnskabet blev enstemmig vedtaget.

 5. Indkomne forslag

  Der var ikke indkommet nogen.

 6. Valg af bestyrelse
  Valg af bestyrelse for 2 år

  Her blev:
  Kurt Schmidt, Lars Henrik Radant og Hans Okholm valgt.

  Valg af bestyrelse for 1 år

  Her blev:
  Daniel Kristiansen valgt.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Valgt for 2 år

  Her blev Jørn Wulff valgt.

  Valgt for 1 år

  Her blev Thomas Hougaard valgt.

 8. Valg af bilagskontrollant for 2 år

  Her blev Peter Kristensen valgt.

 9. Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

  Her blev Arne Christiansen valgt.

 10. Valg af revisor

  Her blev Erling Thomsen valgt.

 11. Eventuelt

  Her blev der efterlyst mere tilgængelighed ved åerne. Der blev specielt henvist til hegnene ved de steder foreningen har fiskevand ved Karup Å. Bestyrelsen efterlyste de konkrete steder, så man kunne forsøge at løse problemet.

  Stemmeværket ved Agerskov dambrug blev drøftet, bl.a. om det holdt de lovlige højde kvoter.

Formanden takkede for et godt fremmøde i år.

Dirigent: Jørgen Wulf
Referent: Sven-Åge Enevoldsen