Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00 i Silkeborg Motorbådklubs lokaler, Åhave Allé 9c, Silkeborg.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslog Jørgen Wulf, som modtog valg, der konstateret generalforsamlingen var lovlig varslet, samt dagsorden blev godkendt.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dirigent + de to valgte revisorer.

 3. Bestyrelsens beretning

  Se vedhæftet bilag

  Medlem nr 893 Erwin Trøster rejste spørgsmål om samarbejdet med andre foreninger for at stå stærkere. Morten forklarede at vi var med bla. formandskabet med de andre Gudenå-foreninger. Et andet spørgsmål var hvorfor er skarven ved at blive et problem om efteråret i Silkeborgsøerne. Morten forklarede at det bla skyldes trækkende fugle fra de andre Nordiske lande. Trøster var bange for at skarven skulle blive en “hadefugl”.

  Hvem har ret til at fiske fra fiskebroerne. Morten forklarede at alle har adgang til broerne, men at hvis man fisker, skal man have fisketegn.

  Munksø gjorde opmærksom på at Silkeborg Kommune har arbejdet for kajakbaner i det midterste bassin i Langsøen. Morten præciserede at det eneste vi har gjort indsigelse imod udvidelsen

  Såvel formandens som bådudvalgsformandens beretninger blev godkendt.

 4. Regnskab

  Da Kasser Jan Malvin Jespersen var forhindret blev regnskabet fremlagt af Karlo Jespersen.

  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 5. Indkomne forslag

  Der er indkommet forslag til ændring af vedtægternes §2 stk 3.

  Forslaget blev forkastet.

 6. Valg af bestyrelse
  Valg af bestyrelse for 2 år

  På valg: Morten Beck Nielsen, Karlo Jespersen, Sven-Åge Enevoldsen, Nils Thorup.

  Alle blev genvalgt.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Valgt for 2 år

  På valg: Rasmus Gørup Christiansen. Genvalg.

  Jørn Wulff blev valgt ind i stedet for Kurt Schmidt for et år, da Kurt Schmidt er indtrådt på Jan Malvins Jespersens plads.

 8. Valg af bilagskontrollanter

  På valg: Svend Aage Severinsen. Genvalg.

 9. Valg af bilagskontrollant suppleanter

  På valg: Herluf Christensen. Genvalg.

 10. Valg af revisor

  Genvalg.

 11. Eventuelt

  Der mangler resultater fra Fiskekonkurrencer på hjemmesiden. Kritikken tages til efterretning.

  Erwin Trøster gjorde opmærksom på at han var utilfreds med Dirigentens facon.

Dirigent: Jørgen Wulf
Referent: Nils Thorup