Forslag til vedtægtsændringer for Silkeborg Fiskeriforening fremsat af bestyrelsen 2021

Bemærk: Tilføjet tekst er markeret med gult, mens slettet tekst er gennemstreget.

§ 2. Medlemskab

Stk. 2. Børn under 15 år kan fiske uden medlemskab i Silkeborg Fiskeriforenings vande med de evt. begrænsninger, som kan fremgå af foreningens retningslinjer.

Børn under 15 år kan optages som juniorermedlemmer, og har herved samme rettigheder som seniorer med samme adgang til foreningens fiskevand som seniorer og kan med forælderens skriftlige accept opnå medlemskab af bådafdelingen.

Juniorer overgår, hvis de er juniormedlemmer ved det fyldte 18. år, uden indskud som seniorer ved næste kontingentopkrævning efter det fyldte 18. år. [flyttet til afsnittet om juniormedlemskab]

Typer af medlemskab

Junior
Personligt medlemskab fra 0–18 år. Som junior har man adgang til generalforsamlingen. Hvis man på datoen for afholdelse af generalforsamlingen er fyldt 18 år, er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
Juniorer overgår, hvis de er juniormedlemmer ved det fyldte 18. år, uden indskud som seniorer ved næste kontingentopkrævning efter det fyldte 18. år.
Senior
Personligt medlemskab fra 18 år og opefter. Som senior er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
Familie (flerbrugermedlemskab)
Brugerne er begrænset til tegneren af kortet og dennes ægtefælle/samlever med fælles postadresse samt disses fælles eller sammenbragte børn indtil disse fylder 18 år.
Børn kan ved henvendelse til den medlemsansvarlige blive optaget som senior uden indskud inden for et år efter de er fyldt 18 år. Det er alene det (første) navn, der fremgår af medlemskortet, der har stemmeret og er opstillingsberettiget till generalforsamlingen.
Institution (flerbrugermedlemskab)
Brugerne er begrænset til 2 ansatte ved den givne institution samt ca. 10 brugere af institutionen. Institutionen må ikke udnytte medlemskabet kommercielt. Det er alene lederen af institutionen, der har stemmeret og er opstillingsberettiget til generalforsamlingen.
Lodsejer (flerbrugermedlemskab)
Et lodsejerkort kan udlånes til venner og familie, men må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse, som for eksempel udlejning af ophold med fiskerettigheder. Det er alene det navn, der fremgår af medlemskortet, der har stemmeret og er opstillingsberettiget til generalforsamlingen.
Lodsejer (flerbrugermedlemskab med begrænsning)
Et lodsejerkort med begrænsninger til dele af fiskevandet eller andet. Et begrænset lodsejerkort kan udlånes til venner og familie, men må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse, som for eksempel udlejning af ophold med fiskerettigheder. Det er alene det navn, der fremgår af medlemskortet, der kan deltage i foreningens generalforsamling uden stemmeret.
Æresmedlem
Et æresmedlemskab er personligt og kan tildeles personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Medlemmer kan indstille et medlem til æresmedlem ved at fremsende en motiveret begrundelse til bestyrelsen senest den 15. februar. Det er alene bestyrelsen, der tager stilling til tildeling af et æresmedlemskab. Som æresmedlem er man stemmeberettiget til generalforsamlingen og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
Et æresmedlemskab er kontingentfrit og på livstid. Det kan alene fratages et medlem, hvis en samlet bestyrelse beslutter, at et æresmedlem modvirker foreningens interesser.

Motivation
Det fremgår ingen steder i foreningens materiale, hvilke typer medlemskaber, man kan opnå og hvilke betingelser og rettigheder, der er for de forskellige typer af medlemskaber. Vi har desværre oplevet, at medlemmerne har fået forskellige oplysninger fra forskellige talspersoner for fiskeriforeningen, herunder fiskeriopsynet.

Stk. 9. Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ekskludering. Ved genindmeldelse efter tidsbestemt eksklusion betales nyt indskud og kontingent.

Motivation
Da bestyrelsen indstiller til at § 2, stk. 10 fjernes, kan § 2, stk. 9 præcisere, at der skal betales nyt indskud og kontingent ved indmeldelse i foreningen igen.

Stk. 10. Når en periode for ekskludering er udstået, kan der til bestyrelsen skriftligt ansøges om genoptagelse i foreningen.

Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Der betales nyt indskud ved genoptagelse.

Motivation
Bestyrelsen foreslår § 2, stk. 10 udgår. Når man er fri af eksklusionen, har man udstået sin straf. Desuden vil det være ulovligt i henhold til GPDR-lovgivningen at gemme persondata på personer, der ikke er medlem af foreningen.

Stk. 11. Bestyrelsen kan udnævne et medlem, som har ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlem. Medlemmer kan foreslå bestyrelsen at udnævne et medlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Motivation
Bestyrelsen foreslår § 2, stk. 11 udgår under forudsætning af godkendelse af § 2, stk. 2. Medlemstypen og betingelser fremgår herefter af denne.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverst besluttende myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.

  1. Det er alene medlemmer, der jævnfør § 2, har ret til at deltage i generalforsamlingen og er stemmeberettiget og kan fremvise gyldig medlemskort eller der kan fremvise dokumentation for rettidigt kontingent indbetaling samt nye medlemmer eller hvis betaling er registreret senest den 15. februar, der kan deltage i generalforsamlingen samt opstille til bestyrelsen.
  2. Ønsker et medlem at give en fuldmagt til 3. person, skal medlemsoplysninger samt kontaktdata fremsendes på mail til foreningens sekretær og kasserer samt kontaktoplysninger på fuldmagtspersonen fremsendes minimum én uge inden afholdelse af generalforsamlingen. Fuldmagtspersonen skal medbringe sygesikringsbevis samt billedlegitimation for at få adgang til generalforsamlingen.

Motivation
Den nuværende formulering er om hvem, der har adgang til generalforsamlingen og det fremgår ikke af vedtægterne, hvordan et medlem kan give fuldmagt til 3. person.

Stk. 5. På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter. Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og en én på ulige år.

Der vælges på generalforsamlingen 2 bilagskontrollantsuppleanter. Bilagskontrollantsuppleanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og en én på ulige år.

Motivation
Den nuværende formulering er uklar, da der ikke skal vælges 2 billagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter hvert år.

Stk. 7. Eventuelle vedtægtsændringer skal fremsendes til endelig godkendelse af Silkeborg Kommune sammen med godkendt regnskab til Silkeborg Kommune umiddelbart efter den nye bestyrelse har konstitueret sig.

Motivation
Det er et krav for Silkeborg Kommune, at vi ikke kan ændre vedtægterne (§ 9, stk. 1) og dermed udskrive deres krav for økonomisk støtte til foreningen uden deres samtykke.

§ 9. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som vedtagelse af vedtægtsændringer. Skulle foreningen blive opløst, skal den opløsende generalforsamling drage omsorg for, at foreningens formue kan anvendes til at fremme mulighederne for almennyttigt og rekreativt lystfiskeri i Silkeborg området Kommune. Dog skal den del af formuen, der svarer til anlægstilskuddet fra Silkeborg Kommune anvendes til at fremme muligheder til gavn for borgerne i Silkeborg Kommune.

Motivation

Det er et krav fra Silkeborg Kommune, at de anlægstilskud de giver, kommer Silkeborg Kommunes borgere til gavn, hvis en forening opløses — også gerne bredere end foreningens formål.