Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 i Silkeborg Fiskeriforenings egne lokaler på Nylandsvej 70.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Valgt blev Jørn Wulff.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dette besluttede generalforsamlingen at udsætte til et eventuelt behov herfor opstod.

 3. Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Karlo Jespersen

  Året der er gået siden sidste generalforsamling har været arbejdsmæssigt hårdt for bestyrelsen. Særlig det uforudsete arbejde, der fulgte med købet af de nye lokaler og salget af lokalerne i Søndergade.

  Søndergade

  Hurtigere end forventet, var der en køber til Søndergade, en pris blev aftalt og købsaftalen blev underskrevet. Så troede vi alle, at resten med tinglysning var noget advokaten bare lige klarede, men nej. For ingen i bestyrelse vidste, at der ved en fejl havde været oprettet to CVR nr. til foreningen, og at den ene på et tidspunkt var blevet lukket. Foreningens skøder var i forbindelse med at alle skøder i DK var blevet digitaliseret tinglyst med det forkerte cvr nr. – den der var lukket ned. Før handelen med Søndergade kunne tinglyses, måtte tinglysnings fejlen rettes, – Vi ved nu, – at det ikke er noget man bare lige får rettet ved en telefonopringning, og der er omkostninger ved at få det rettet. Alle foreningens skøder på matrikler er nu ændret, til det rigtige cvr nr. og advokat regningen er betalt.Bedre blev det ikke af, at vi samtidig fik konstateret råd i tagkonstruktionen. Et rygte om, – at sælger og mægler havde haft viden om, at der var råd i taget, nåede heldigvis rettidigt frem til bestyrelsen. Vi må være taknemlige for, at Frank Schmidt, der er bygningskonstruktør (nu også bestyrelsesmedlem og sekretær) på det helt rigtige tidspunkt kom forbi og påtog sig opgaven med tag problemet.Taget blev repareret, så der kunne tegnes forsikring, — også mod råd og svamp. – Tak Frank. Vi vidste, at tagpappet var dårligt og skulle lappes eller udskiftes, men ikke, at der var råd i taget. Rygtet var, at en køber før foreningen var sprunget fra, efter at være blevet gjort opmærksom på, at der var råd i taget, af en der havde haft sin gang i Silkeborg Kirken. Den viden nåede heldigvis så rettidigt frem til os, at vi via foreningens advokat i sidste øjeblik fik hentet 115.000 kr. hjem af det beløb, foreningen havde deponeret for handelen.Der har været stor hjælp fra flere medlemmer med flytning fra Søndergade til Nylandsvej og arbejdet med bygningen på Nylandsvej 70. En stor tak til jer der har hjulpet til.

  Også tak til sponsorerne:

  • Årstiderne Arkitekter
  • JJ Transport Resenbro
  • Flügger maling
  • IBF betonvarefabrik, Ikast
  • Grundfos Jubilæumsfond

  Søhøjlandets Dykkerklub, har skaffet en 40 fods container til det behov vi har for at opmagasinere, mens vi venter på en ny hal i stedet for Viborgvej 64.

  Vi er ikke helt i mål med bygningen. Ind- og udvendigt mangler vi “lidt” malerarbejde, reparationer og til foråret lidt havearbejde.

  Vi håber, vi i løbet at 2019 får bygget en hal på 100 m2, det bliver eksterne håndværkere til det meste. Når hallen er færdig, flyttes aktiviteten der er på Viborgvej 64 til Nylandsvej. Til den tid bliver der brug for hjælp til flytning.

  For halvandet år siden, var der nok ikke mange, der havde regnet med, at foreningen i det år, hvor vi fylder 150 år kunne afholde den ordinære generalforsamling i egne lokaler. Oven i de udfordringer der har været i forbindelse med råd i taget, køb og salg, har der været udskiftninger i bestyrelsen af forskellige årsager.

  Fremtidens muligheder på Nylandsvej

  Der er nu skabt mulighed for forskellige aktiviteter, i foreningens egne lokaler- og vi har P-pladser. Men kære medlemmer, det er nu op til jer at sørge for, at der bliver aktiviteter. Bestyrelsen ser gerne, at der melder sig nok til, at der kan oprettes et aktivitetsudvalg til, at skabe liv på Nylandsvej 70. Vi vil tilbyde samarbejdspartnere, at benytte lokalerne til medlems relevante aktiviteter.

  Søhøjlandets Dykkerklub, som vi plejer at samarbejde med om oprensning af Remstrup Å og ved broerne, er flyttet ind på Nylandsvej 70. Dykkerklubben har 33 medlemmer og holder et månedligt møde og nogle årlige arrangementer.

  Eksternt

  Det vil være forkert ikke, at nævne spærringen for vandrefiskene ved Tageværket. Spærringen er et af de største natur indgreb i Danmark. Løsningen på spærringen ved Tangeværket er i året, der er gået, ikke kommet nærmere. Dog er der for nylig kommet en lille sejr, med Miljø- og Fødevare klagenævnets underkendelse af Viborg kommune.

  Der skal ved denne generalforsamling ikke være tvivl om, at bestyrelsen kræver et langt omløbsstryg, som også flere rapporter har peget på. Det er det eneste, der kan genskabe vandre fiskenes frie passage uden om Tange sø, som et kompromis for at Tange Sø bliver bevaret.

  Silkeborg Fiskeriforening har deltaget i forskellige sammenhænge med henblik på, at kæmpe for denne frie passage, blandt andet med en kronik i MJA sammen med Gudenådalens Lodsejerforening. Hvis I ikke har læst kronikken, kan I finde den på foreningens hjemmeside.

  I forbindelse med renoveringen af trækstien, er der brugt tid på en del møder i et udvalg (Partnerskab om indretning af Trækstien) for at få indflydelse på faciliteter, der kommer lystfiskere til gode. Der er nu et antal platforme langs Gudenåen, som der kan fiskes fra. Et par af broerne ligger desværre ikke, hvor der er grøn signatur, så fiskeri der fra er jeres eget ansvar.

  Ved god dialog og samarbejde med NST og kommunen er det lykkedes, at få tilsagn om at få forbedret broen ved Ivershave uden det koster foreningen noget.

  Der kommer også en ny platform i Brassø. Hensyn til Naturskolens aktiviteter gør, at den bliver bygget ved Myrehuset. (Almind Sø bliver nok ikke i år).

  Fiskeri fra alle broer der ligger på offentlige arealer, men husk at overholder vilkårene.

  Opsynsmænd / fiskerikontrol

  Som de fleste nok ved, har folketinget besluttet at flytte statslige arbejdspladser ud i provinsen, omstrukturere og giver nye navne. Opsynsmænd og kontrol høre under Fiskeristyrelsen (nyt navn) som p.t. er under udenrigsministeriet.

  Der har i 2018 været enkelte overtrædelser af fiskerilovgivningen og fiskeriforeningens regler for fiskeri.

  Mangler medlemskortet, og opfyldes betingelserne for medlemskab, tilbydes medlemskab mod dobbelt indskud (kontant afregning).

  For de der ikke kan blive medlem, og har påbegyndt fiskeri uden fiskekort er prisen et årskort til 600 kr. plus gebyr 120 kr i alt 720 kr.

  Og husk nu at medbrige fisketegne eller nr. (det koster 740 kr.). Opsynsmændenes indsats bidrager med ca 20.000 kr. årligt, vigtigt er også det preventive.

  Der er dog også driftsudgifter ved kontrol. Opstrøms Rodelundvej i Ry, er der anskaffet en Dory, så foreningen nu råder over to patruljebåde P1 og P2. P2 står ved en ejendom på Klostermøllevej.

  Er der nogen, der har lyst til at være med på holdet af opsynsmænd, så send en mail med din adresse telefonnummer til den ansvarlig for fiskerikontrollen i foreningen. Fortæl lidt om dig selv og hvorfor du evt. vil være opsynsmand, og du bliver kontaktet, så vi kan tage en samtale om, hvad det kræver og indebærer. Det kræver en blank straffeattest. Det vil være en fordel, hvis du har et speedbådskort. For at blive indstillet forventes det, at du er indstillet på, at bruge tid på arbejdet som opsynsmand og gøre en indsats for den kontrol, som er nødvendig.

  Båd- Udvalget

  Foreningen har nu 19 både (20 når båden ved Lindholmvej bliver klar), hvoraf 11 kan benyttes hele året.

  • Bådene har været booket 879 gange.
  • Ved årsskiftet var der 398 båd medlemmer.
  • 130 medlemmer af bådafdelingen benyttede bådene i årets løb.
  • “Brassø” var den mest benyttede båd med 624 timer, svarende til 26 døgn. Måske har det betydning for benyttelse, at vi har fået fiskevandet i Vejlsø.
  • Der blev booket 879 ture af en samlet varighed på 4889 timer.
  • En gennemsnits tur varede 5 timer og 33 minutter.
  • Der blev aflyst 139 ture af en samlet varighed på 949 timer.
  • 13,7 % af alle bookinger blev aflyst.

  23 medlemmer fører tilsyn og sørger for, at både bliver taget op og rengjort om efteråret og søsat om foråret i sødygtig stand. Båd- udvalget kunne godt bruge et et par stykker mere, som vil give en hånd med bådene.

  Fiskeplejeudvalget

  Grundlovsdag blev ca 19.000 søørreder udsat af 15 frivillige og foreningens Fiskepleje Udvalg. Fiskene havde gennemsnitsstørrelse på 22 cm og blev opdrættet og leveret af Gudenåens Ørredfond.

  Desværre ser det ud til, at en del af ørrederne ikke har klaret skiftet til det varme vand, da der var meldinger om, at en del ørreder var blevet fundet døde i de små vandløb i blandt andet Laven. Antallet og størrelserne kunne mere end tyde på, at det var nogle af de udsatte ørreder. Vi er derfor i dialog med DTU-aqua, der har ansvaret for at definere tidspunktet for udsætning om, at i stedet for en fast dato, så har vi et “tidsmæssigt vindue” så vi kan tilpasse udsætningen efter vejrlig m.m.

  Allerede igen den 12. juli udsatte 25 frivillige 50.000 ål, som blev leveret af Lyksvad Fiskefarm, Vamdrup.

  Fiskerikontrollen fra Randers godkendte begge dage søørreder og ålenes størrelse og antal og var tilfredse med fiskenes kvalitet og helbred. Bestyrelsen takker for alle de frivilliges tid og indsats og lån af jeres private både til udsætningerne.

  Foreningen fik i 2018 lidt sent tilladelse til regulering af Skarv, hvilket vi meddelte lodsejerne. I 2019 vil alle ansøgninger om reguleringer blive indgivet i tide, og vi vil derfor gerne søge hjælp fra lodsejere og lokale jægere til denne regulering, og vil gerne høre, om der er nogle medlemmer, som har kontakt til nogle lokale jagtforeninger og jægere.

  Kontraktudvalget

  Som en del af udfærdigelsen af lejekontrakten af fiskevandet i Mossø har vi nu fået et rigtig godt værktøj i form af digitale matrikelkort, som viser sø matriklen på det fiskevand foreningen har i Mossø. Kortene er lagt ind på hjemmesiden og tilpasset GPS systemet af bestyrelsens ansvarlige for IT, Kurt Schmidt, således at man nu, via sin smart telefon, med centimeters nøjagtighed, kan kontrollere, om man fisker på foreningens fiskevand, eller om man er på ulovligt fiskeri. Kurt har lavet det store arbejde, ligesom han nu har sørget for, at der er dybdekurver på alle kort over søerne. Foreningen skylder Kurt en stor tak for det flotte arbejde.

  Vi skal på det kraftigste indskærpe alle, at der kun fiskes på det vand, der er afmærket med grøn skravering i Mossø, med mindre man selv har tilladelse fra lodsejere om at fiske. Bemærk reglerne for benyttelse af foreningens både. Det er kun tilladt at fiske fra bådene uden for det grøn-skraverede område, hvis man har den pågældende lodsejeres tilladelse.

  Kontrakt udvalget vil opfordre alle medlemmer til, at registrere deres fisketure via Fangstjournalen.dk. Vi har for eksempel lejet os ind i Karup Å via Viborg Fiskeriforening. Men ifølge Fangstjournalen.dk har kun et medlem fisket en gang ved Karup Å, og det var i 2017. Det er jo spild af foreningens midler, at betale mere end 16.000 kr om året, hvis ingen medlemmer bruger vandet. Ved at bruge Fangstjournalen hjælper I os med, at se hvilket fiskevand vores medlemmer benytter. I kan bruge Fangstjournalen 100% anonymt, så vi ikke kan se, hvem det er, der benytter vore forskellige vande.

  Bladudvalget

  Som I ved, er der ikke i år udkommet et blad. Der var ikke rettidigt indkommet indlæg og stof nok til et blad. Spørgsmålet er, om tiden er kommet til at udsende nyhedsbreve, eller bladet kun lægges på hjemmesiden. Det kan betyde, at der skal findes en digital selvbetjeningsløsning for medlemskortet.

  Lokale udvalg

  Vi skal have oprettet et lokale udvalg, der tager sig af den daglige drift og vedligeholdelse af Nylandsvej 70 ude som inde.

  Der er nogen, der allerede har meldt sig og som har ydet en indsats med det, der er nået til i dag. De bliver indkaldt til et møde for at drøfte organisering af arbejdet fremover.

  Der er plads til flere i udvalget. Er der nogen, der har lyst til at deltage i arbejdet, så send en mail til den ansvarlige for lokalerne med din adresse og telefonnr, skriv lidt om, hvad du kan og gerne vil hjælpe med, og du bliver kontaktet.

  Spørgsmål og svar

  Spm. fra Eigil Nedergaard: – Udsatte ørreder: Yngre/mindre fisk kan evt udsættes i maj.
  Nils svarer: som det blev sagt i beretningen så kan vi håbe på et tidsmæssig vindue men det styres af biologerne.

  Kommentar fra Eigil Nedergaard: Iflg ansat ved kommunen tager skarven ørreder.
  Karlo svarer: Silkeborg Fiskeriforening ønsker skarven reguleret.

  Kommentar fra Eigil Nedergaard: Ørreder til udsætning får fedtfinnen klippet.
  Morten Bech svarer: Det er rigtigt. Der fanges mærkede fisk, der bekræfter værdien af udsætningerne.

  Kommentar fra Sv. Åge: Fine lokaler og fin beretning. Stor ros til Karlo for alt det arbejde han yder for klubben.

  Kommentar fra Herluf: Spærringen ved Tangeværket. Hvorfor sætter man ikke hårdt mod hårdt over for stædige lodsejere?
  Karlo svarer: Silkeborg Fiskeriforening ønsker søen bevaret. Dette støttes ligeledes af Danmarks Naturfredningsforening.

  Kommentar fra Jens Würtz: Snak om skarvregulering. Kun på vand ifm. Silkeborg Fiskeriforening. Grænsen er 5 tønder land. Det er tilladt for flere naboer at gå sammen.
  Nils: Den 1/4 indberettes antal regulerede skarv.

  Kommentar fra Eigil Nedergaard: Tange Sø bliver mere lavvandet end folk tror, hvis ikke Gudenåen føres frem til værket.

  Alle stemte for Beretningen.

 4. Regnskab

  Kasser Nils Thorup fremlagde det reviderede årsregnskab.

  Kommentar fra Eigil: Tak for At Silkeborg Fiskeriforening er flyttet til Arbejdernes Landsbank. Fint at sende foreningsblad ud pr. mail.
  Nils svarer: Det bliver svært, at gå over til udsendelse via mail da mange ikke har oplyst mailadressen.

  Regnskabet blev enstemmig vedtaget.

 5. Indkomne forslag
  §3 Bestyrelsen

  Stk. 2.Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i Silkeborg kommune.

  Ændret til:

  §3 Bestyrelsen

  Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 18 år på valg tidspunktet.

  §5. Generalforsamlingen

  Stk. 2.Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelsen sker mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Indvarsling af generalforsamlingen er lovlig, hvis den er indkaldt på mindst èn af følgende måder:

  1. I foreningens klubblad “Ud med snøren”.
  2. Ved annonce i lokale aviser der dækker foreningens område.
  3. Ved brev med indkaldelse til medlemmerne.

  Ændret til:

  §5. Generalforsamlingen

  Stk. 2.Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelsen sker mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Indvarsling af generalforsamlingen er lovlig, hvis den er indkaldt på mindst èn af følgende måder:

  1. Ved annonce i lokale aviser der dækker foreningens område.
  2. Ved brev med indkaldelse til medlemmerne.

  1 medlem som hverken kunne stemme for eller imod. Øvrige stemte for ændringen.

  §5 Kommentar fra Eigil: 14 dage før er for lidt.
  Karlo svarer: kommer også på nettet.

  Forslagene blev enstemmig vedtaget.

 6. Valg af bestyrelse

  Valg af bestyrelse for 1 år.
  Både Daniel og Hans er stoppet som suppleanter.
  Sv. Åge indstiller Klaus Frank til bestyrelsen for en periode på et år.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  SAS indstiller Pia Mogensen til suppleant for periode på 2 år.
  Karlo indstiller Peter Friis som suppleant for periode på 1 år.
  Suppleant deltager i bestyrelsesmøder. Har dog ikke stemmeret.
 8. Valg af bilagskontrollant for 2 år
  Peter er valgt for 2 år.
  Herluf fortsætter.
 9. Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år
  Peter (Pia’s mand) er valgt.
 10. Valg af revisor
  Erling Thomsen genvalgt som revisor.
 11. Eventuelt
  Ny konkurrence.
  Årskonkurrence via Fangstjournalen.

  Der arrangeres søørred tur med Lars Radant.

  Årets fiskekonkurrencer lægges ind på hjemmesiden i denne. Søørred konkurrencen afholdes for, at dokumentere, at der fanges søørreder. Hvis der ikke kan dokumenteres fangster af udsatte fisk risikerer vi, at udsætninger stoppes.
  Kommentar fra Eigil: Forslag om mindstemål på 40 cm. Nils svarer: Vi følger nationale regler og det er bestyrelsen, der bestemmer. Skelprøver fra klippede søørreder afleveres til Nils.

  Spørgsmål fra salen: Hvorfor fjernes aprilfredningen på sandarten?
  Nils svarer: Vi følger nationale regler.
  Morten Bech: Garnfiskeri var tidligere forbudt i juni.

  Spørgsmål fra salen: Kan foreningen lave samarbejde med kommunen omkring ophalerpladsen i Indelukket. Høj pris for benyttelse.
  Karlo svarer: Kommunen vil fortsætte med, at opkræve gebyret. Foreningen har ikke noget, at gøre med isætning af både fra Hjejleselskabets ophalerplads i havnen.

  Der er vingave til Hans og Daniel.
  Til Jørn er der vingave og gavekort på kr. 500,-. Foreningen siger stor tak for indsatsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden i år.

Dirigent: Jørn Wulff
Referent: Frank Schmidt