Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Silkeborg Motorbådklubs lokaler, Åhave Allé 9c, Silkeborg.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Valgt blev Jørn Wulff.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dette besluttede generalforsamlingen at udsætte til et eventuelt behov herfor opstod.

 3. Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Morten Beck Nielsen

  Det har været et travlt år med køb af nye lokaler og nyt fiskevand. Der har været et mindre fald i medlemsskaren og fald i kortsalg muligvis pga. dårligt vejr. Medlemssammensætningen er ændret således, at der er en stigning i antallet af pensionister. Dette har medført et fald i indtægter.

  “Andetorvets” nye broer:
  Sidste år blev broen pillet op. Der er blevet sat to bropiller på 1½ år. Der er blevet ryddet op ved Funder Å, så det er nemmere at færdes mht. nedfaldne grene med videre. Ved det gamle Funder Dambrug er der ved en kanal lavet en bro, så man kan gå tørskoet over. Det er vores mål at lave 1 – 2 nye broer om året. Dette er ikke helt lykkedes. Vi havde en målsætning om at lave broer i Almind Sø og Lyngsø i 2017. Grundet arbejdet på bl.a. “Andebroen”, er dette ikke blevet foretaget. Vi håber at få dette gjort i 2018.

  Nyt fiskevand:
  Vi får en aftale med Naturstyrelsen om at leje mere fiskevand ved Mossø.

  Faunapassage ved Gudenåcentralen:
  Vi støtter op om lang omløbsstryg. Vi ønsker foretaget VVM undersøgelser for politikere. Fiskeriforeningens holdning er, at der er ulemper ved et kort omløbsstryg på 2 km til Tange Å.

  Fiskerikontrol:
  To anmeldelser

  Klublokaler:
  Vi har solgt klublokalerne i Søndergade, men vi har stadig bådhallen på Viborgvej. Vi har købt nye klublokaler på Nylandsvej 70 og har fået forhåndstilkendegivelse om tilladelse til at opføre en bådhal ved siden af. Der vil være indvielse af disse nye lokaler.

  Udsætning 2017:
  I 2016 blev der udsat 17.000 søørreder, heraf 8.000 fedtfinneklippet. Vi ønsker tilbagemeldning om de fedtfinneklippede. Dem vi har udsat året før er store nok til næste år. Indberet gerne al fangst i Fangstjournalen på hjemmesiden. Skælprøve foretages ved at skrabe skæl af midten af fisken. I 2017 blev 19.000 ørreder og 50.000 ål udsat.

  DTU Fangstjournal:
  Folk beretter vigende fangster. Vandet er klart, hvilket giver færre og større fisk. Der er voldsomt mange skarv. En skarvkoloni tager over 50% af aborrer over 25 cm. Ørredsmolt er 500 kr. værd for samfundet. En skarv tager 450 g fisk om dagen. En skarv fanger for 11.250 kr. om dagen (4 millioner om året), hvis de udelukkende fanger ørreder (de fanger også bl.a. aborrer og skaller). Fiskeriforeningen har derfor søgt om reguleringstilladelser, hvor lodsejere kan skyde skarver og stresse dem, så de flyver andre steder hen.

  Bådafdeling:
  I 2017 var der 350 medlemmer af bådafdelingen. Bådene blev booket 843 gange svarende til 4.635 bookede timer. Båden ved Myrehus i Brassø blev benyttet 852 timer (36 døgn). 116 forskellige medlemmer har benyttet bådene i årets løb. Der er foretaget 13% aflysninger, hvilket er godt for at åbne plads for andre. Dette vil vi gerne rose medlemmerne for! Vi opfordrer til, at bådene rengøres efter endt brug. Se hjemmesiden for yderligere information. Tak til de frivillige bådpassere, der udbedrer mangler hurtigt.

  Medlemsadministration:
  Medlemmerne er gode til at rette deres oplysninger selv i WinKAS systemet, så vi har opdaterede oplysninger. I sommer 2017 tog vi et andet bookingsystem i brug med samme medlemssystem. Udvikling af WinKAS har været en ekstra omkostning.

  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 4. Regnskab

  Kasser Nils Thorup fremlagde det reviderede årsregnskab.

  Der er et fald i indtægterne på 3.500 kr. Dette skyldes de mange pensionister, dalende medlemstal og dalende kortsalg. Der er et fald i udgifterne til tryksager, men en stigning i fagligt kontingent og kørselsafgift. Debatten om Tange Sø medfører øget kørselsafgift. 2016 var et oprydningsår, der medførte udgifter til bogholder for regnskab samt IT bookingsystem. Omkostninger i alt 720.744. Dette giver et lille overskud på 9.771 kr. Vi har købt Nylandsvej 70 samt indkøbt bådtrailer. Mht. klubmærker nedskrives varelageret, da salget er faldende. På bankbogen er der 940.000 kr. mindre, men de står nu i fast ejendom. Kursen er steget på vores aktier og vores egenkapital er 1.7 millioner som sidste år. Gæld: Nøgler ude at svømme blandt medlemmerne. Forudbetalt kontingent skal overføres til næste år. Passiver: 1.853.372 er sammenligneligt med sidste år på 1.827.399. Der er indført en afgift på 50 kr., hvis folk betaler for sent.

  Spm. fra salen: Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
  Svar fra Nils Thorup: 2.147 medlemmer.

  Regnskabet blev enstemmig vedtaget.

 5. Indkomne forslag. Herunder vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingentændring for pensionister.

  Begrundelse for dette forslag blev fremlagt af Nils Thorup: Som 65-årig overgår man til pensioniststatus, lige meget om man er det eller ej. Der er 671 pensionister i foreningen og antallet er stigende. Pensionistkontingentet dækker ikke de faktiske udgifter mht. administrativt arbejde samt driftsøkonomisk. Vi foreslår, at vi fremadrettet ikke optager flere pensionister efter 01.01.2020. Foreningens merindtægt vil være 7500 kr., hvis forslaget træder i kraft i år (se figur 1, bilag til vedtægtsændring af 2018). Dem, der er pensionister nu, beholder pensionistkontingentet, så vi tager ikke noget fra nogen.

  Spm. fra salen: Hvorledes forholder det sig, hvis man som pensionist melder sig ud af foreningen og efterfølgende melder sig ind igen senere?
  Svar fra Nils Thorup: Man får medlemskab på almindelige betingelser.

  Spm. fra salen: Er det ikke flueknepperi? Det er kun 100 kr. om året pr. person.
  Svar fra Nils Thorup: Det kan man mene, men det betyder noget for foreningen på sigt.

  Spm. fra salen: Hvad er de reelle omkostninger pr. medlem?
  Svar fra Nils Thorup: 196 kr. Vi er den billigste fiskeriforening. Alle betaler 250 kr. årligt. Vi er den eneste fiskeriforening med pensionistkontingent. Det er sløjfet i bl.a. Bjerringbro.

  Forslaget blev vedtaget på nær 1 stemme. Dog skal der tages hensyn til § 5 stk. 4, hvor ¾ skal være for forslaget og mindst 5% af medlemmerne skal være til stede ved afstemningen. Da vi kun er 63 fremmødte (det er ikke 5% af 2.147), vil det blive annonceret i Ekstra Posten og på hjemmesiden, at der vil afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal af fremmødte vil afgøre sagen.

  Spm. fra salen: Kan man komme med nyt ændringsforslag?
  Svar fra Karlo Jespersen: Nej, dette skulle have været bestyrelsen i hænde tidligere.

 6. Valg af bestyrelse
  Valg af bestyrelse for 2 år

  Her blev Karlo Jespersen, Nils Thorup, Daniel Kristiansen og Frank Schmidt valgt.

  Karlo Jespersen præsenterede Frank Schmidt, som er bygningskonstruktør og har rådgivet vedrørende taget på det nye klubhus. Han har bevist, at han kan og vil Silkeborg Fiskeriforening.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Valgt for 2 år

  Her blev Jørn Wulff valgt.

  Valgt for 1 år

  Her blev Hans Okholm valgt.

 8. Valg af bilagskontrollant for 2 år

  Her blev Svend Åge Severinsen valgt.

 9. Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

  Her blev Herluf Christensen valgt.

 10. Valg af revisor

  Her blev Erling Thomsen valgt.

 11. Eventuelt

  Nye æresmedlemmer:
  Morten Beck Nielsen, Svend Aage Severinsen og Verner Rønnow.

  Karlo Jespersen overrakte et æresmedlemsbevis, gavekort på 500 kr. samt to flasker vin til Morten Beck Nielsen, mens han begrundede æresmedlemskabet: Morten Beck Nielsen er en ung formand med en fantastisk viden om fiskeri, hvor vand- og fiskeplejeudvalget har hans største interesse. Håber han bliver formand for vand- og fiskeplejeudvalget. Med et glimt i øjet forklarede Karlo Jespersen, at Morten Beck Nielsen prioriterer fiskestangen i stedet for det organisatoriske. Morten Beck Nielsen har ydet en særlig indsats, som Karlo Jespersen takkede for.

  Morten Beck Nielsen takkede bestyrelsen og foreningen. Han tilføjede, at han kan ikke afvise, at han kommer tilbage om nogle år.

  Karlo Jespersen overrakte et æresmedlemsbevis samt to flasker vin til Svend Aage Severinsen, idet han begrundede æresmedlemskabet: Svend Aage Severinsen er aktiv og altid til rådighed. Han har været i bådlauget, som siden er blevet nedlagt. Desuden næstformand i bådudvalget, Han kan med rette kaldes “Sheriffen af Silkeborg Langsø”. Han kontrollerer med venlighed og autoritet.

  Verner Rønnow, som ikke var til stede, modtager æresmedlembevis og to flasker vin. Han er diskret og bestemt. Han har været Webmaster i bådlauget og bådafdelingen. Efter WinKAS er denne post blevet overflødig.

  Kommentar fra Per Mossin (nyt medlem): Tak for indsatsen med klubhus, seniorklub, hjemmeside og bådafdeling. I gør det muligt, at sådan nogen som os, kan tage ud at fiske!
  Svar: Bestyrelsen takkede for de pæne ord.

  Spm. fra salen: Hvor meget fik I for det gamle klubhus?
  Svar fra Karlo Jespersen: 810.000 kr.

  Forespørgsel fra Karlo Jespersen:
  Frivillige søges til maler-, elektriker- og havearbejde. Desuden fiskepleje og vandpleje. Send en mail og vi registrerer. Vi vil herefter lave udvalg.

  Morten Beck Nielsen efterlyste frivillige til at hjælpe ved følgende begivenheder:
  Søørredkonkurrence den 8. april 2018.
  Oprydning sammen med Silkeborg Dykkerklub den 28. april 2018.

Dirigenten takkede for god ro og orden i år.

Dirigent: Jørn Wulff
Referent: Margaret Vesterhouen Sørensen