Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 i Silkeborg Motorbådklubs lokaler, Åhave Allé 9c, Silkeborg.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Valgt blev Lars Munksø.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dirigenten vil tage dette op, hvis der var behov for afstemning.

 3. Bestyrelsens beretning

  Formanden Morten Beck Nielsen fremlagde årsberetningen for foreningens virke. (se vedhæftet bilag) med bl.a. fornyelserne af vores store kontrakter omkring fiskevand.
  Formanden sluttede beretningen med udnævnelse af 3 æresmedlemmer.
  Poul Erik Jakobsen, der har været medlem siden 1964, som dermed kunne fejre 50 års jubilæum.
  Bjarne Simonsen som har været kasserer i flere år og i en svær tid da der skulle saneres økonomisk, tillige udført arbejde uden nogen form for vederlag.
  Jørn Wulff der har været i bestyrelsen i mere end 11 år bl.a. som sekretær og ikke mindst formand i en årrække. Han har altid været klar på at tage en tørn med det praktiske arbejde for foreningens virke for fremtiden.
  Jens Wurts efterlyste muligheden for at udprinte kortmateriale for de der ikke var ejer af en P.C. er. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.
  Beretningen blev enstemmig vedtaget.

 4. Regnskab

  Kassereren kunne fremlægge det reviderede regnskab, ligeledes at vores kortsalg fungerede godt. Tillige kunne han oplyse at vi havde en medlemsfremgang på 40. Vi er d.d. 2042 medlemmer.
  Ejgild Nedergaard forespurgte om medlemstallet også indbefattede lodsejere.
  Kassereren oplyste, at det ikke var tilfældet.
  Kassereren kunne oplyse, at der indstilles til uændret kontingent for året 2016.
  Regnskabet blev vedtaget med akklamation.

 5. Indkomne forslag

  Bestyrelsens ændringsforslag (se vedhæftet bilag) blev af Næstformanden Karlo Jespersen Begrundet for at fastholde børn i foreningen, efter de er fyldt 15 år, da mange melder sig ud, når de efter det fyldte 16 år modtager en kontingent opkrævning på kr. 250.
  Forslaget blev vedtaget. Da der ikke var 5% af medlemmerne til stede vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 6. Valg af bestyrelse
  Valg af bestyrelse for 2 år

  Her blev flg. valgt:
  Lars Henrik Radant
  Jan Malvin Jespersen
  Ole Hanelius

  Valg af bestyrelse for 1 år

  Her blev Nils Thorup valgt.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Valgt for 2 år

  Her blev Kurt Schmidt valgt.

  Valgt for 1 år

  Rasmus Gørup Christiansen.

 8. Valg af bilagskontrollanter

  Her blev Peter Kristensen valgt for 2 år.

 9. Valg af bilagskontrollant suppleanter

  Her blev Arne Christiansen valgt.

 10. Valg af revisor

  Her blev “Revision 1” valgt.

 11. Eventuelt

  De 3 æresmedlemmer takkede for udnævnelsen.
  Ejgild Nedergaard foreslog at man afskaffelser begrebet pensionistkontingent.
  Formanden efterlyste kommentar til ideen.
  Herluf Christensen talte imod afskaffelsen, da mange er medlem uden at de fisker.
  Flere talte imod en afskaffelse af pensionist-kontingentet.
  Formanden lovede at bestyrelsen vil se på forslaget.
  Tommy Silberg indstillede til bestyrelsen om at arbejde med et max mål for gedder på 90 cm.
  Formanden orienterede om skælprøverne, samt søørredkonkurrencen den 12. april.
  Formanden takkede for det store fremmøde med godt 75 deltagere.
  Ligeledes en stor tak til aftens dirigent Lars Munksø.

Dirigent: Lars Munksø
Referent: Sven-Åge Enevoldsen