Generalforsamling 2010

Generalforsamlingen mandag den 8. marts 2010 kl. 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

Til stede
Jørgen Wulff, Formand (JW)
Karlo Jespersen, b-medlem(KJ)
Bjarne Simonsen, Kasser(BS)
Morten Beck Nielsen, Sekretær (MBN)
Ejner Pedersen, 2. sup (EP)
Ole Hanelius, Næstformand (OH)
Stig Beck Nielsen, 1 .sup (SBN)
Ryan Sørensen, b-medlem(RS)
Afbud
Herluf Christensen, b-medlem (HC)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  Svend-Aage Enevoldsen

 2. Valg af stemmeudvalg

  3 Stemmetællere Jens Würts, Ejgil Nedergaard, Ejner Pedersen

 3. Bestyrelsens beretning

  Ved Jørn Wulff

  Nyt fiskevand

  Som det fremgår af kortmaterialet der lige er udsendt har foreningen fået mere fiskevand Det drejer sig om Rye Nørskov, Sletten og et par øvrige stykker Jeg vil ikke komme nærmere ind på dette under beretningen, da det senere vil blive gennemgået som et punkt på dagsordenen, men alligevel nævne det så der er mulighed for at diskutere det under dagsordens punktet beretning.

  Administrative ændringer

  -Kontoret
  Bestyrelsen har ændret radikalt på foreningens administration. Sekretariatslederen er opsagt og fritstillet.

  Baggrunden herfor er, at en alt for stor del af foreningens driftsbudget gik til administration i stedet for leje af fiskevand. Samtidig indførte vi et nyt medlems og kontingentsystem, som, når det er indkørt, vil lette de administrative arbejdsopgaver betydeligt. Denne beslutning betød, at bestyrelsen måtte dele de resterende arbejdsopgaver imellem sig.

  Der er tre hovedopgaver, som ligger fast ved et bestemt bestyrelsesmedlem. For fremtiden er det derfor hensigtsmæssigt, at man henvender sig til vedkommende, der har opgaven. Man kan dog altid henvende sig til et hvilken som helst bestyrelsesmedlem, som så vil sende beskeden videre. Opgave fordelingen er oplistet i hvert nummer af Ud Med Snøren.

  – Regnskab,ind-og udmeldelser, samt økonomisk administration ligger hos kassereren.

  Bestyrelsen er til fulde klar over, at det ikke var nogen succes for 2009 vedkommende, men med en rigtig stor arbejdsindsats fra kassererens og andre bestyrelsesmedlemmers side, ser det ud til at gå meget bedre med år 2010. Det skal også nævnes, at kassererens bedre halvdel Merete har været til endog meget stor hjælp. Det skal du ha’ tusind tak for!

  Kortsælgere, fiskerikontrol og fiskeriopsynsmænd er Karlo Jespersens ansvarlig for. Karlo har bl.a. opmålt ydergrænserne på vores fiskevand i Julsø med GPS punkter. Dette betyder, vi nu er i stand til, præcist at konstatere garn positioner.

  Registrering, administration og den praktiske del af fornyelse af vore lejeaftaler har bestyrelsen udliciteret. Den afgående kasserer Herluf Christensen har velvilligt stillet sig til rådighed herfor.

  Dette forstået på den måde, at det stadig er bestyrelsen der udstikker linierne og Herluf foretager det praktiske. På den måde aflastes bestyrelsen og foreningen får god gavn af Herlufs mangeårige kendskab til opgaven.

  -Henvendelser i øvrigt
  Alle andre henvendelser sker til formanden.

  -Dansk Røde Kors og Grejbiksen
  I og med vi har lukket foreningens kontor har vi ågså fjernet muligheden for at indbetale sig kontingent der. For at råde bod for denne indskrænkning har vi lavet en aftale med Dansk Røde Kors genbrugsbutik på Søndergade, her kan man nu betale sit kontingent, ind eller udmelde sig og ændre sin adresse. Dette betyder en mangedobling af åbningstiden i forhold til de to timer om ugen kontoret var åben.

  I den forbindelse skal det ikke glemmes at nævnes, at det samme kan lade sig gøre ved vores mangeårige samarbejdspartner Grejbiksen.

  Fiskerikontrol

  Det er glædeligt, at omlægningen af Fiskerikontrollens organisering ser ud til, at betyde, at der foregår mere kontrol på vores fiskevand og en hurtigere udrykning ved kontakt til kontrollen. Her har fiskerikontrollør Kaj B. Olesen været til stor hjælp.

  Midtjyllands Avis har skrevet om de bøder der er delt ud og dermed bidraget til bødernes forhåbentlige præventive virkning
  P.t. arbejdes der på en aftale om et samarbejde mellem kontrollen og de kommunale å-mænd, så de bliver ekstra øjne-og ører. Dette tiltag vil også betyde bedre opsyn og det kan vi ikke få for meget af.

  Vores egne fiskeriopsynsmænd gør også et stort frivilligt arbejde og for at de kan være bedre opdateret afholder vi et årligt møde mellem dem og en repræsentant for kontrollen. Her har foreningen mulighed for at præge mødets indhold, så problemer der har været særligt fremherskende vil blive gennemgået. Mellem disse møder sørger det bestyrelsesmedlem der har opgaven for, at ny information om nye regler m.m. kommer til opsynsmændenes kendskab.

  Bestyrelsen har gjort meget ud af, at påminde fiskeriopsynsmændene, at optræde korrekt. Ikke fordi vi tror de gør det, men for at være sikker på, at vi ikke foretager os noget ulovligt, når vi påpeger ulovligheder i forbindelse med hvervet. Så vi på den måde bevarer fokus.

  Vi har forpligtiget os til også at foretage kontrol på det af Silkeborg kommune og Statsskovens vand, vi ikke lejer. Derfor kan vi sagtens bruge flere fiskeriopsynsmænd og kvinder, så har du lyst til at påtage dig denne opgave skal du endelig ikke holde dig tilbage.

  Nye medlemmer

  Med det nye fiskevand ved bl.a. Rye Nørskov ”i kurven” vil vi, når foråret kommer, annoncere med at man, i en kortere periode, kan indmelde sig i Silkeborg fiskeriforening uden at betale indskud også når man er borger i Skanderborg kommune. Dette tiltag har tre formål. At give Skanderborg lystfiskere mulighed for stadig at kunne fiske på det nye vand, at få flere medlemmer og sidst men ikke mindst få nogle kroner i kassen.

  Kontingent

  I forbindelse med det nye fiskevand, sandarten mulige tilbagegang og en masse andre faktorer er det svært at lægge et budget over årets indtægter fra kontingent og salg af dag/ugekort. Bestyrelsen oplæg er at ændringerne skal være udgiftsneutrale i forhold til kontingentet. Med de tidlige nævnte faktorer in mente kan det være nødvendigt med en lille kontingentstigning for at få enderne til at nå sammen.

  Konkurrencer

  At vi har gjort samtlige vore konkurrencer, på nær den i Skygge Å, åbne d.v.s. i alt vores vand, har betydet en lille fremgang i deltager antallet, men der er masser af plads til flere, så hermed en opfordring til at deltage i 2010 konkurrencerne!

  Det ser ud til at søørredbestanden er for opadgående. Bestyrelsen har derfor diskuteret om vi skal lave en årlig søørredkonkurrence. Hvad mener generalforsamlingen om dette? Og hvornår skal den i givet fald ligge?

  Og når vi nu er i gang med søørrederne, så vil garnfiskeriet have betydning for bestandens størrelse i og med garn ikke kan se forskel på sandart og ørred. Denne problemstilling vil bestyrelsen drøfte med videnskaben og eventuelt komme med tiltag overfor.

  Det Grønne Råd og Gudenåkomiteen

  Bestyrelsen har udfyldt sin plads i dette kommunale grønne råd. Vi mener det er et centralt sted at sidde, for at få indflydelse på mange af de ting, der har betydning for vores fiskevand. Det samme gør sig gældende i forhold til Gudenåkomiteen. Her har vi ingen repræsentation, men vi vil i fremtiden forsøge, at gøre vores indflydelse gældende bl.a. I forhold til passage ved Tangeværket.

  På bestyrelsens vegne skal jeg takke fiskeriopsynsmænd, samarbejdspartnere, sponsorer, kommunale og statslige myndigheder og sidst men ikke mindst alle jer medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i 2009.

 4. Regnskab

  Ved Bjarne Simonsen
  Foreningen kunne præsenterer lille et overskud. Det blev enstemmigt godkendt, uden kommentar.

  Budget og fastsættelse af kontingent og indskud ved Bjarne Simonsen.
  Budget blev enstemmigt godkendt og kontingentet blev uændret.

 5. Indkomne forslag

  Som konsekvens af kommunesammenlægningen og Silkeborg Byråds beslutning, om ikke at udpege kommitterede til Silkeborg Fiskeriforeningens bestyrelse, foreslår / indstiller bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening, at generalforsamlingen vedtager følgende vedtægtsændringer.

  § 2. stk. 1.
  Nuværende tekst.
  Som medlemmer kan kun optages personer der har tast bopæl, og har haft det mindst et år, i Silkeborg, Them, Ry og Kjellerup Kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording

  Ny tekst.
  Som medlemmer kan kun optages personer der har fast bopæl i Silkeborg eller Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

  Motivering:
  Ændringen er nødvendig som konsekvens af kommunesammenlægningen. Mindst et år bør udgå da befolkningen i år 2010 er mere mobile. Teksten, – Bestyrelsen kan dispensere herfra. Flyttes fra stk.3. til stk. 1. da denne tekst har relation til forudsætninger for medlemskab og ikke for hvilke sanktioner bestyrelsen kan fortage over for et medlem.

  § 2. stk. 2
  Nuværende tekst.
  Bestyrelsen kan dispensere herfra, ligesom den kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvandsfiskerilov. Ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag.

  Ny tekst.
  Bestyrelsen kan udelukke fra optagelse eller fortage eksklusion af personer, som modarbejder foreningens interesser eller groft overtræder foreningens love eller den til enhver tid gældende ferskvands fiskerilov. Ekskluderede medlemmer har ret til at møde op på den førstkommende generalforsamling og tale deres sag.

  Motivering.
  Redaktionel tekst ændring som konsekvens af ændringen af § 2. stk 1.

  § 5 stk. 1:
  Nuværende tekst.
  Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 vælges på generalforsamlingen og 2 af Silkeborg Byråd. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasser og sekretær. Kun medlemmer valgt på generalforsamlingen kan betræde disse poster. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer.

  Ændres til:
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasser og sekretær på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden for afvikling af bestyrelsesmøder. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i Silkeborg Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der det ene år afgår 3 medlemmer og det andet år 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsessuppleanter, for et år ad gangen.

  Motivering:
  Teksten rettes som konsekvens af at Silkeborg Byråd har besluttet at der ikke skal udpeges medlemmer til Silkeborg Fiskeriforening.

  § 6. Stk. 4:
  Nuværende tekst:
  Generalforsamlingen vælger hvert år en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab

  Ny tekst.
  Generalforsamlingen vælger hvert år en reg. revisor til at revidere foreningens regnskab

  Motivering:
  Da der er en væsentlig prisforskel på en statsautoriseret revisor og en registreret revisor, og en registreret revisor udfører revision under samme ansvar som en statsautoriseret revisor, mener vi at en sådan besparelse, kun kan være til fordel for foreningen.

  Alle forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Men skal godkendes på en ekstra ordinærgeneralforsamling tirsdag den 30/3 kl 19:00 i foreningens lokaler på søndergade. Da der ikke var mindst 5% af medlemmerne tilstede.

 6. Valg af bestyrelse

  På Valg var Karlo Jespersen, Morten Beck Nielsen og Herluf Christensen. Morten og Karlo Modtog genvalg og blev valgt. Herluf takkede af efter mange år. Bestyrelsen forslog Sven-Aage Enevoldsen i stedet for Herluf. Sven-Aage Enevoldsen blev valgt.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

  På valg var Stig Beck Nielsen og Ejner Pedersen begge modtog genvalg.

 8. Valg af bilagskontrollanter

 9. Valg af bilagskontrollant suppleanter

 10. Valg af revisor

  Erling Thomsen; Reg. revisor, cand.merc. aud.

 11. Eventuelt

  Karlo Jespersen orienterede om det nyerhvervede fiskevand, fra Julsø til Mossø. Foreningen efterlyste også medlemmer, der var interesseret i at hjælpe med at lave noget vandløbsrestaurering, i vores vandløb. Det blev talt lidt om hvornår en søørrede konkurrence skulle ligge. Det bliver formentligt omkring den første weekend i maj. Men tidligst i 2011.

Dirigent: Svend-Aage Enevoldsen
Referent: Morten Beck Nielsen