Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

55 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslog Lars Munksø.
  Lars Munksø blev enstemmigt valg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Oplæste og fik godkendt dagsorden.

  Søren Berg indledte generalforsamlingen med et indlæg om fremmede fisk, herunder sandarten, i den danske natur. Indlægget afstedkom en del spørgelyst.

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Bestyrelsens beretning

  Ved Ole Hanelius
  Vedlagt nærværende som bilag 1. Fra salen blev der spurgt, hvorfor der er udsendt blade og dermed fiskekort til personer, der ikke har betalt kontingent? Formanden henviste spørgsmålet til punkt 4. Herefter godkendte forsamlingen beretningen.

  Karlo Jespersen fremlagde foreningens arbejde med fastlæggelse af foreningens fiskevand i Julsø. Herunder oplistning af lodsejere og fiskevandets placering. Gennemgangen afstedkom en del spørgsmål fra salen og endte med at forsamlingen udtrykte tilfredshed med og ros for arbejdet.

 4. Regnskab

  Ved Herluf Christensen
  Kassereren startede med at fortælle om overgangen til kontingentbetaling via PBS. Overgangen har givet problemer. Bl.a. har det nye system udskrevet fiskekort til ikke betalene. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at det vil være en alt for stor opgave, at trække disse tilbage. Ikke betalende med en tyndslidt moral kan derfor fiske gratis i år.

  Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet som udviste et overskud på ca. kr. 66.742. Gennemgangen afstedkom en del kritik fra salen ang. regnskabets tekst. Kassereren erkendte, at der var fejl i teksten, men der ikke havde været mulighed for at nå, at rette disse, men pointerede, at tallene var korrekte. Der blev krævet skriftlig afstemning om regnskabets godkendelse. Resultatet af afstemningen blev 30 ja og 23 nej stemmer. Regnskabet blev dermed godkendt. På baggrund af kritikken meddelte kassereren, at han trækker sig fra posten med årets udgang.

  6. Budget og fastsættelse af kontingent og indskud: Ved Herluf Christensen.
  Budgettet blev fremlagt uden det afstedkom nogen kommentarer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud for år 2010. Budget og kontingent blev herefter enstemmigt godkendt.

 5. Indkomne forslag

  Fra Ejgil Nedergaard var der indleveret forslag om Silkeborg Fiskeriforening skulle genindtræde som medlem af Karup Å sammenslutningen. Efter en debat for og imod satte dirigenten forslaget til afstemning. Der blev forlangt skriftlig afstemning og her afviste et flertal på 29 forslaget, mens 15 stemte for. Dirigenten afviste herefter forslaget.

  Fra Vibeke Jespersen og Ejgil Nedergaard var der indsendt forslag om rygeforbud ved foreningens indendørs aktiviteter. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

 6. Valg af bestyrelse

  På valg var Jørn Wulff (villig til at modtage genvalg), Ole Hanelius (villig til at modtage genvalg) og Ryan Sørensen (Villig til at modtage genvalg). De tre blev genvalgt uden modkandidater. Jørn Pedersen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen og generalforsamlingen valgte Bjarne Simonsen, som hans afløser.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

  på valg var Bo Pedersen (ønskede ikke at modtage genvalg) og Brian Krabbe Jakobsen (ikke til stede). I stedet for disse to, valgte generalforsamlingen Stig Beck Nielsen som 1. Suppleant og Ejner Pedersen som 2. Suppleant.

 8. Valg af bilagskontrollanter

 9. Valg af bilagskontrollanter

 10. Valg af revisor

  På grund af nuværende revisors mange fejl, foreslog bestyrelsen, at der vælges en anden revisor. Bestyrelsen har endnu ikke fundet en anden revisor og forespurgte generalforsamlingen om bemyndigelse til at finde en afløser i løbet af året. En enig generalforsamling godkendte dette.

 11. Eventuelt

  Fra salen blev det foreslået, at fjerne fangstmaksimummet på sandarter. Dirigenten meddelte, at forslaget ikke kunne behandles under punktet og forslagsstilleren blev opfordret til at stille forslaget på næste generalforsamling. Der blev opfordret til at der blev orienteret bedre om ændringerne af kontingentindbetaling og fiskekort. Bestyrelsen tog forslaget til sig.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for en god og sober debat og god ro og orden.

Dirigent: Lars Munksø
Referent: Jørn Wulff