Generalforsamling 2008

Generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2008 kl. 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

34 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslog Lars Munksø.
  Lars Munksø blev enstemmigt valg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i henhold til vedtægternes bestemmelser herom oplæste og fik godkendt dagsorden.

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Bestyrelsens beretning

  Ved Ole Hanelius.
  Vedlagt nærværende som bilag 1. Debat om beretningen: Spørgsmål om hvorfor bestyrelsen havde besluttet, at udmelde sig af Karup Å Sammenslutningen (KÅS). Formanden og kassereren svarede, at det først og fremmest var af økonomiske grunde, men også fordi bestyrelsen, på baggrund af vores KÅSs bestyrelsesmedlems orienteringer, fandt at den ikke kunne stå inde for KÅS regnskabsmetoder og formandens diktatoriske ledelsesform. En vejledende afstemning om udmeldingen viste, at et stort flertal af generalforsamlingen bakkede bestyrelsens beslutning op. På forespørgsel oplyste formanden, at tabet af fiskevandet ved sletten i Julsø betød, at man ikke kan regne med det udsendte kort over fiskevandet i Julsø. Han henviste til foreningens hjemmeside, hvor fiskerettighederne er opdateret. Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at forsøge at skaffe mere fiskevand i Julsø. Med de faldende bemærkninger godkendte forsamlingen beretningen.

 4. Regnskab

  Ved Herluf Christensen.
  Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet som udviste et overskud på ca. kr. 100.000. Dette overskud er fremkommet ved et øget salg af dag/ugekort. Et salg, der har slået alle rekorder. Fra salen blev der spurgt om reglerne for betaling af indskud, hvis et medlem, i stedet for sit personlige medlemskab, tegner et familiemedlemskab. I sådanne tilfælde skal der ikke betales nyt indskud. Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt regnskabet.

  Budget og fastsættelse af kontingent og indskud: Ved Anne-marie Hein.
  Budgettet blev fremlagt uden det afstedkom nogen kommentarer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud for år 2009. Budget og kontingent blev herefter enstemmigt godkendt.

 5. Indkomne forslag

  Fra Vilhelm Nielsen og Poul Erik Feldt var der indleveret enslydende forslag om fjernelse af fangstbegrænsningen af sandarter. Efter en livlig debat for og imod satte dirigenten forslaget til afstemning og her afviste et klart flertal forslaget.

 6. Valg af bestyrelse

  På valg var Jørn Pedersen (villig til at modtage genvalg), Herluf Christensen (villig til at modtage genvalg) og Karlo Jespersen (Villig til at modtage genvalg). De tre blev genvalgt uden modkandidater. Alfred Kruse var også på valg, men ønskede ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen, at vælge Morten Bech Nielsen, som Alfred Kruses afløser. Der var ikke andre kandidater, så Morten blev valgt.

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

  på valg var Bo Pedersen (villig til at modtage genvalg) og Brian Krabbe Jakobsen (villig til at modtage genvalg). Bo Pedersen og Brian Krabbe Jakobsen blev genvalg uden modkandidater.

 8. Valg af bilagskontrollanter

 9. Valg af bilagskontrollant suppleanter

 10. Valg af revisor

  På grund af nuværende revisors alvorlige sygdom foreslog bestyrelsen at der vælges en anden revisor. Bestyrelsen har endnu ikke fundet en anden revisor og forespurgte generalforsamlingen om bemyndigelse til at finde en afløser i løbet af året. En enig generalforsamling godkendte dette.

 11. Eventuelt

  Forespørgsel fra salen om, hvorfor Byrådet har 2 kommitterede i bestyrelsen? Det er en del af den aftale der er indgået med kommunen i forbindelse med leje af de kommunale fiskerettigheder. Er det undersøgt om der også er en forhøjet kviksølvskoncentration i aborrerne i vores fiskevand lig det undersøgelse af aborrerne i Randers Fjord viste? Bestyrelsen kender ikke til, at det skulle være undersøgt. Den tager problemet op overfor Gudenå sammenslutningen eller ved evt. selv, at få det analyseret. Et medlem spurgte om det ikke var muligt, at få fjernet forbudet mod sejlads med elmotor, de steder hvor et sådan findes? Bestyrelsen replicerede, at dette var forsøgt overfor de berørte lodsejere, men svaret var nej. En anden deltager spurgte, om hvorfor ørredudsætningen ikke blev foretaget på det bedste tidspunkt på året? Bestyrelsen har ingen mulighed for at påvirke tidspunktet. De bestemmes suverænt at udsætningsmyndigheden. Dette bl.a. under indflydelse af udsætningsplanens beskrivelse af størrelsen af udsætningsfiskene. Derfor er man nød til at sætte fiskene ud, når de har denne størrelse.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for en god og sober debat og god ro og orden.

Dirigent: Lars Munksø
Referent: Jørn Wulff