Ekstraordinær generalforsamling 2018

Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 19.00 i Silkeborg Fiskeriforenings lokaler, Nylandsvej 70, Silkeborg.

Referat

Der var ca. 25 fremmødte.

Formanden Thomas Hogaard bød velkommen. Han afløste Morten Beck Nielsen som formand efter den ordinære generalforsamling i Indelukket den 20. marts 2018. Ved den ordinære generalforsamling blev der fremsat et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer om fjernelse af pensionistkontingenterne fra og med 2020. Da der ikke var 5 % af medlemmerne til stede ved den ordinære generalforsamling, skal der ifølge vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det har bestyrelsen gjort i dag.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  Karlo Jespersen blev valgt uden modkandidat.

 2. Godkendelse af dagsorden

  I henhold til vedtægterne og forretningsordenen for generalforsamlinger, konstaterede Karlo Jespersen, at den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen skal finde sted senest 14 dage efter beslutningen. Den skal indvarsles senest 8 dage før afholdelsen. Den har været annonceret i EkstraPosten i uge 15 samt været på hjemmesiden.

  Der har indsneget sig en fejl i dagsordenen. Der er tilføjet “evt.”, som ikke burde være der. Vedtægterne foreskriver, at der kun kan indkaldes til det punkt, som er blevet behandlet på den ordinære generalforsamling.

  Karlo Jespersen forespurgte, om der var nogen, der havde spørgsmål til forslaget.

  Spørgsmål fra salen: Jeg har en kort kommentar. Jeg har været med i 3 – 5 foreninger, og der har vi fjernet pensionistkontingentet af helt andre prisklasser. Det her er ingenting ved siden af.

  Svar fra Karlo Jespersen: Vi fjerner det ikke helt. Medlemmer på pensionistkontingent vedbliver at være på pensionistkontingent, så længe de er medlem af foreningen. Efter den 31. december 2019, er der ikke flere, der overgår til pensionistkontingent og der optages ikke nye medlemmer på pensionistkontingent.

 3. Endelig behandling af vedtagne vedtægtsændringer vedrørende pensionist kontingent.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formanden afsluttede mødet med at takke for de mange gode hjælpere til istandsættelsen af huset, og han understregede over for de fremmødte, at det var “jeres hus”. De fremmødte medlemmer blev inviteret til at besigtige lokalerne.

Karlo Jespersen tilføjede, at der var flere til stede, som har meldt sig over på Nylandsvej, og at der er plads til flere hjælpere.

Dirigent: Karlo Jespersen
Referent: Margaret Sørensen