Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsen har i det forløbne år brugt rigtig meget tid på administrativt arbejde. Der har været behov for at skifte hele vort EDB system ud, lige fra regnskab til hjemmeside og medlemsregistrering. Dette skifte har, som alle nok ved, skabt en del problemer. Især har skabt en del udfordringer med at få de nye systemer til at fungerer sammen med tjenester som Nets og PBS. EDB er ikke altid lige til og det kender vi jo også fra mange store offentlige EDB systemer, der har kostet millioner at udvikle og så alligevel ikke altid har fungeret optimalt. Den helt store forskel er dog at det ikke har kostet fiskeriforeningen mange millioner at skifte EDB systemerne ud, da det hele jo er blevet udført af frivillig gratis arbejdskraft.

Den gode nyhed er til gengæld at vi er nu er næsten på plads med at implantere de nye systemer, hvilket gerne skulle give alle foreningens medlemmer en væsentlig bedre service, og bestyrelsen tid til at fokuserer på det det hele jo drejer sig om, fiskeriet.

Det nye EDB setup giver blandt andet følgende muligheder:

  • Online medlemshåndtering.
    Medlemmerne kan selv logge ind og redigere egne oplysninger, og er fremover selv ansvarlige for at rette adresse, telefonnummer og e-mail oplysninger. Der logges ind fra hjemmesiden til selvbetjening, med medlemsnummer og det tilsendte kodeord. Bestyrelsen vil selvfølgelig hjælpe de medlemmer som ikke selv har mulighed for at gøre dette selv.
  • Kommunikation.
    Bestyrelsen vil fremadrettet udsende flere nyhedsmails og lægge alle nyheder på hjemmesiden. Husk derfor at tilmelde jer nyhedsbrevet, hvis I gerne vil holdes opdateret. (Dette kan gøres på forsiden af den nye hjemmeside).

    Til gengæld bliver der kun udsendt et medlemsblad om året, da det er forbundet med store omkostninger at trykke og udsende et medlemsblad.

Der skal lyde en stor tak til Kurt Schmidt og Ole Hanelius og for alt det de har lavet i forbindelse med skift fra Vig til WinKAS og udviklingen den nye hjemmeside.

Bestyrelsen har i løbet af året deltaget flittigt i den offentlige debat. Eksempelvis omkring fisk i vandet eller måske nærmere manglen på fisk i vandet. Det ene er sandart, det andet er gedde, og i den forbindelse er vi indgået i et Partnerskab med Naturstyrelsen, DTU Aqua og Silkeborg Kommune, med at forsøge at ophjælpe geddebestanden i Julsø, Borresø og Brassø. Vi har blandt andet igangsat et projekt hvor der er etableret geddegyde pladser og geddeopvækst områder.

Skarven har også været et omtale emne. Ornitologerne ønsker tilsyneladende store flokke af fugle, uden hensyntagen til de konsekvenser som dette kan medføre. De store skarvflokke som invadere landet specielt om vinteren har store konsekvenser for vores fiskebestande. Man kan i den forbindelse stille sig det spørgsmål; hvor meget mon det generer samfundsøkonomisk at vi har en stor bestand af skarv, som ornitologerne kan komme og studere, kontra den omsætning det genererer at vi kan lokke fisketurister til landet ved at tilbyde et verdensklasse fiskeri. Det skaber jo ikke bare omsætning i forhold til salg af fiskekort, men den helt store indtjening ligger i omsætningen i butikker og på kroer, campingpladser og meget andet.

Bestyrelsen har også haft indlæg i pressen omkring tilgængeligheden til fiskevandet, når der fiskes fra land. Vi har også haft møde med formanden for Natur og Miljø, Jarl Godridsen, og deltaget i et møde med kommunen og naturstyrelsen. Ligeledes har vi haft et møde med Venstres Vandløbsordfører, Chr. Pihl Lorentzen, omkring den fremtidige vedligeholdelse af Gudenåen og andre vandløb. Han var meget lyttende og vi havde fornemmelsen af at det var et udbytterigt møde.

I den lange række af møder kan også nævnes:

Møde med Gudenåkomiteen omkring lystfiskerturisme langs Gudenåen.

Møde med Natur og Miljøudvalget i Skanderborg Kommune, som fortsat vil diktere at der skal være et fællesfiskekort for Søhøjlandet. Fiskeriforeningerne i Foreningerne Skanderborg, Ry og Silkeborg er blevet bedt om at finde en løsning. Vi er ikke interesseret i et fælles fiskekort. Vi ligesom de øvrige fiskeriforeninger genkender ikke det problem som politiker og embedsmænd i Skanderborg opstiller. Vi er i dialog med Ry omkring mulighed for et turist fiskekort som gælder for begge foreningers vande. Men vi er ikke interesseret i fælles fiskekort.

Bestyrelsen er også i dialog med Silkeborg Kommune omkring at få lavet et par ekstra slæbesteder til mindre joller i søsystemet. Det har været et langt hårdt træk som vi er ved at være i mål med, på det administrative plan.

Silkeborg Fiskeriforening blev også indbudt til at holde et foredrag for administrationen i Danmarks Sportsfiskerforbund, og deltage i et dialogmøde med DSF, om hvordan vi ser på et eventuelt fremtidigt samarbejde med DSF. Til mødet var Silkeborg Fiskeriforening repræsenteret af Karlo, Nils og undertegnede.

Der kan også lige nævnes at Silkeborg Fiskeriforening har fået en plads i Brugerrådet for sejlads på Gudenåen.

Og så har der såmænd også været tid til at indgive en klage over den tilladelse som Viborg kommune har givet til Gudenåcentralen. Dette var i samarbejde med flere andre fiskeriforeninger og organisationer langs Gudenåen og har resulteret i at der er sket ændringer i de punkter der blev indklaget. Eksempelvis; tidbegrænsningen på vandindvendingen, og at de skulle afgive vand i tilfælde af der blev fundet en løsning, omkring faunapassage.

Silkeborg Fiskeriforening har også sat i gang med oprydning op langs Remstrupå, så man kan komme til at fiske fra land. Vi har også fået tilladelse til at få renoveret broen ved Andetorvet. Der vil også blive etableret en ny bro ved Svostrupskro. Der er også blevet etableret en lang træbro ud langs trækstien, hvor der også er et par platforme hvor der kan fiskes fra. Trækstien er blevet til Resenbro, men planen er at den hæves til Kongensbro på sigt.

I forbindelse med omtalen af foreningens udadvendte aktiviteter vil vi gerne rette en stor tak til Midtjyllands Avis for et rigtigt godt samarbejde. MJA er gode til at publicere foreningen indlæg og holdninger.

Ny robane i Silkeborg Langsø?

Silkeborg Fiskeriforening indgivet høringssvar mod udvidelsen af robane i Silkeborg Langsø. Roklubben og Kajakklubben vil have udvidet perioden for robanen fra 3 måneder til 5 måneder. Det finder vi ikke rimeligt da det reducerer fiskeriet i området med 2 måneder, og vi har trods alt lejet fiskevandet. Vi har været i dialog med kommunen om at finde andre muligheder og hvordan man kunne lave en audiotiv bane, eller andet.

Lidt om fiskerikontrol:

Fiskerikontrollen har igen i år været nødsaget til at ekskludere nogen medlemmer, blandt andet på grund af fiskeri i stryget, og fiskeri fra flydering i Slåensø. Vi kan også se på vores fiskerikontrol at der forsat er en del gratister. Det er derfor besluttet at hæve prisen for folk som ikke har adkomst til fiskeri. De har tidligere sluppet med at købe ugekort eller et medlemskab. Ønskede de ikke det fik de en anmeldelse for ulovligt fiskeri på 2500 kr. Fremover vil det blive som minimum et medlemskab med dobbelt indskud eller et årskort til 600 kr.

Udsætning af fisk (Ørred og åleudsætning)

Der er virkelig kommet styr på denne vigtige opgave. Udsætnings fiskene bliver udsat fra båd da det giver en bedre spredning og mindre predation. Til den opgave er det også nødvendigt at vi kan opbevare udstyret flåden, kar m.m. i hallen.

Husk at få downloadet dtu fangstrapport, så vi kan følge med i fangster og fiskebestande i vores vande.

Kort nyt:

Visit Silkeborg har lukket kontoret med det til følge at der ikke sælges fiskekort i midtbyen. FiskeXperten har “fravalgt” salg af fiskekort. Men vores Netkortsalg går strygende og vi kan konstatere at dem der vil fiske har fundet ud af at købe fiskekort via vores hjemmeside. Og så sparer vi jo salgsprovisionen på de kort vi sælger på webshoppen.

Senior afdelingen:

Pensionist og Senior møderne går fint. Der er møder ca. 3 gange om efteråret og 3 gange om foråret. Til det første møde i år, februar, var der mødt 30 medlemmer op. Rigtig flot. De forsøger at fine en oplæg eller foredragsholder til møderne de forgår i lokalerne kl 10.

Seniorafdelingens møder foregår i foreningens lokaler, Søndergade 19B, og da det jo er en seniorklub starter møder kl 10.00. Næste ordinære møde afholdes til efteråret den 19. oktober. Forårssæsonen afsluttes med en Fisketur til Mariager Fjord. den 8. april.

Junior klubben:

Silkeborg Fiskeriforening, har de sidste fire år afholdt Klubaftener i foreningens lokaler på Søndergade 19B, der har været en stor opbakning fra en lille gruppe af vores junior- samt senior medlemmer. Vi har i junior udvalget med tiden fået en stor viden og erfaring inden for grej fremstilling, således vi på vores klubaftner kan tilbyde følgende: Stang-bygning/montage, reparation af grej, vedligeholdelse af fiskehjul, fluebinding samt fremstilling af: Fangstnet, prist, wobler, spinner, Jerkbaits, pirke og jigs. Alle materialer til grejfremstilling er gratis for klubbens juniormedlemmer, undtagen komponenter til Stangbyg.

Til klubaftenerne 2016/17 vil der ligesom de tidligere år blive arrangeret foredrag og junior fisketure, hvis vi kan få nok deltagere. Disse arrangementer bliver slået op på foreningens hjemmeside samt på foreningens Facebooksider:
Silkeborgs Fiskeriforenings Juniorklub og Silkeborgs Fiskeriforening.
Junior / klubaftner er for alle foreningens medlemmer, og afholdes hver torsdag kl. 19.00 – ca. 21.00 Helligdage og ferieuger undtaget. (Sommerpause juni, juli, august)

Afslutning:

Til afslutning vil jeg gerne takke bestyrelsen for der store arbejde der udføres, uden jer var der ganske enkelt ingen forening. Der skal også lyde en stor tak til alle foreningens samarbejdspartnere (ingen nævnt, ingen glemt), der gør det muligt at drive en komplex forening som Silkeborg Fiskeriforening.

Til medlemmerne skal der også lyde en stor tak, men også en opfordring til at hjælpe med til at drive foreningen gennem de nedsatte udvalg.

(Bådhold, udsætningshold, konkurrence udvalg mm.) Der vil blive lavet opslag på hjemmesiden, men I er også velkommen til at høre nærmere her efter generalforsamlingen.